Dzisiaj jest:    piątek, 31 października 2014 r.   304 dzień roku
 
   
   
     

Powiat

 

Turystyka

 

Władze Powiatu

 

Starostwo Powiatowe

 

Zamówienia publiczne

 

Nieruchomości

 

Linki

 
 

Partnerzy

 
Broxtowe Borough Council
 
Broxtowe Borough Council
 
Związek Powiatów Polskich
 
Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie

Banery

 
http://www.stacjameteo.pl
 
 
http://www.e-zawodowcy.eu/
 
PTTK M2 Myszków
 
Europejski Urzędnik
 
certyfikat eurorenoma
certyfikat eurorenoma

aktualności

Prace na wiadukcie
Wojewódzki Zarząd Dróg zaczął remont wiaduktu w Myszkowie. Prace potrwają do 15 grudnia. W dniach 31 listopada (piątek)- 3 listopada (poniedziałek) ruch na wiadukcie będzie odbywał się dwoma pasami (w piątek od ok. godz. 14-15). Za utrudnienia nie odpowiada Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

Wiadukt znajduje się na drodze wojewódzkiej, prac na nim nie wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg. Przedsięwzięcie jest inwestycją Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

Z informacji uzyskanych z WZD wynika, że wiadukt jest doraźnie remontowany. Już wcześniej odpadały od podpór konstrukcji fragmenty betonu. ZDW zabezpieczył te elementy prowizorycznie. Obecnie rozpoczęła się kompleksowa naprawa podpór. Polega ona na uzupełnieniu ubytków w skorodowanym betonie. Fachowo nazywa się to „reprofilacją”.
Dodatkowo naprawiona będzie także jedna z dylatacji, a balustrady zabezpieczone zostaną antykorozyjnie. Roboty potrwają do 15 grudnia br. i kosztować będą ok. 1,5 mln złotych.


2014.10.29
powiatmyszkowski.pl
Nagrody dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Myszkowski Wojciech Picheta nagrodził nauczycieli, których praca i codzienny wysiłek dydaktyczny od wielu lat przynoszą wiele pożytku tak uczniom, jak i placówkom szkolnym, w których wyróżnieni prowadzą zajęcia.

Uhonorowani nauczyciele od lat cieszą się znakomitą opinią. Przez wiele lat pracy zanotowali wiele ważnych osiągnięć dydaktycznych. Są zaangażowani w rozwój swoich szkół i dbają o jakość kształcenia.

- Gratuluję państwu i życzę dalszych sukcesów wychowawczych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym. Państwa praca ma ogromną wagę, gdyż w sposób bezpośredni przygotowuje naszą młodzież do dorosłego życia- powiedział Starosta Wojciech Picheta, podczas uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.

Nagrodzeni odebrali z rąk Starosty, Wicestarosty Mariusza Trepki i członka Zarządu Michała Trojakowskiego okolicznościowe dyplomy z gratulacjami.

Nagrody otrzymali: Eugeniusz Bugaj (Dyrektor ZS nr 1) - nagroda jubileuszowa oraz nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej; Mariola Piątek (Dyrektor ZS w Żarkach); Anna Czechowska (ZS nr 2 w Myszkowie); Iwona Starostka (LO w Myszków); Jolanta Bandachowska (ZS w Żarkach); Małgorzata Janocha (ZS nr 1 w Myszkowie; Piotr Kos (Wicedyrektor ZS nr 1 w Myszkowie);

Warto zaznaczyć, że w Powiecie Myszkowskim znajdują się szkoły przygotowujące do dziesiątków zawodów. Są to placówki, po opuszczeniu których absolwent jest w pełni przygotowany zarówno do podjęcia pracy, jak również do dalszego studiowania. To również zasługa wszystkich nauczycieli.


Na wspólnym zdjęciu nagrodzeni nauczyciele – Eugeniusz Bugaj, Mariola Piątek, Anna Czechowska, Iwona Starostka, Jolanta Bandachowska, Małgorzata Janocha, Piotr Kos – ze Starostą Wojciechem Pichetą, Wicestarostą Mariuszem Trepką i Członkiem Zarządu Michałem Trojakowskim


2014.10.28
powiatmyszkowski.pl
Sesja Rady Powiatu
P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie : zwołania LVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595),

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 31 października 2014 roku o godz. 11 00 LVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu z dnia 26 września 2014 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Przygotowanie dróg do zimowego utrzymania na sezon 2014/2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie na miesiąc październik 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym przez SP ZOZ w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym przez SP ZOZ w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych znajdujących się w Myszkowie w budynku przy ul. Pułaskiego 42.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
15. Podjecie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Żarkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Powiatem Tarnogórskim dot. pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Zboru Kościoła Zielonoświątkowego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu SP ZOZ w Myszkowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2014 rok w związku z realizacją projektów unijnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w planie budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2014 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2014-2028.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Zamknięcie obrad sesji.


2014.10.27
powiatmyszkowski.pl
Pobocze w Sokolnikach i droga Żarki-Niegowa
W najbliższych dniach Powiat Myszkowski przystąpi do remontu drogi wojewódzkiej Żarki-Niegowa. Ponadto, warto przypomnieć o inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w wyniku której powstało pobocze na drodze powiatowej w Sokolnikach i Zagórzu.

Droga wojewódzka, administrowana przez Powiat Myszkowski, biegnąca z Żarek do Niegowy, jest w nienajlepszym stanie. Na ponadkilometrowym odcinku utworzyły fałdy asfaltu, które poważnie utrudniają jazdę samochodem.
Dzięki środkom z Województwa Śląskiego można będzie temu zaradzić.

Powiatowy Zarząd Dróg przystępuje do prac związanych z położeniem nowej nawierzchni. Będą to dwie warstwy: wiążąca i ścieralna. Poza tym przeprowadzona zostanie dwustronna ścinka pobocza i jego umocnienie.
Prace w znaczniej mierze przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku. Inwestycja zostanie zakończona do 28 listopada. Długość remontowanego odcinka: ok. 1000 m.

Powiat Myszkowski zakończył wcześniej zakończył prace związane z poboczem w Sokolnikach i Zagórzu. Objęły one odcinek ok. 500 m. Pobocze został odpowiednio ścięte i wzmocnione, wykopano rowy oraz zbudowano 4 zjazdy na posesję i pola.


2014.10.22
powiatmyszkowski.pl
Dzień Edukacji Narodowej
Nauczyciele z sekcji emerytów myszkowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego spotkali się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowania wsparło Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

Spotkanie miało miejsce w restauracji Bonzai. Przy wspólnym stole emerytowani nauczyciele, jak co roku, spędzili czas w miłej atmosferze.

Gośćmi specjalnymi byli m.in. Starosta Myszkowski Wojciech Picheta i Wiceburmistrz Myszkowa Iwona Franelak, Prezes Myszkowskiego Oddziału ZNP Wiesław Krajewski, Dyrektor Myszkowskiego Domu Kultury Aleksandra Pindych, Rzecznik myszkowskiego Magistratu Małgorzata Kitala-Miroszewska.
Gości powitała przewodnicząca sekcji emerytów Jadwiga Matyja
.

Starosta Myszkowski Wojciech Picheta wręczył Jadwidze Matyi okolicznościową wiązankę kwiatów, dziękując wszystkim za wiele lat pracy i wkład w wychowanie młodzieży. Starosta podkreślił, że nauczycielem zostaje się na całe życie, a powołanie nie kończy się wraz z odejściem ze szkoły.


Pełna sala w restauracji Bonzai, gdzie spotkali się nauczyciele


Starosta Myszkowski Wojciech Picheta z Prezes sekcji emerytów ZNP w Myszkowie Jadwigą Matyją


2014.10.22
powiatmyszkowski.pl
<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna>>

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIAT MYSZKOWSKI - MATERIAŁY FILMOWE (kliknij poniżej)

Starostwo w Myszkowie na YouTube

XIV Edycja Konkursu Jurajski Produkt Roku

Dyżury nocne aptek na 2014 rok.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014-2015

Profesjonalna edukacja - inwestycją w naszą przyszłość.
EFS Działanie 9.2

Mam zawód mam pracę
w regionie.
EFS Działanie 9.2

Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013-2014

Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii

Obwieszczenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu

Działanie 6.2 PO KL Biznes otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 7.1.1 RPO-WSL Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki subregionu północnego

e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim

TERENY INWESTYCYJNE POWIATU MYSZKOWSKIEGO

Projekt BIZNESMEN - BIZNESWOMEN

adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych

INWESTYCJE

Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców

Oferty pracy z PUP w Myszkowie

Gminy

 

Przydatne adresy www

 

Przydatne nr tel.

 
 
 

Projekt i wykonanie: Arkadiusz Sołtysik & Marcin Matyja
Copyright © 2004-2014 Powiat Myszkowski

 
-->

Zobacz, jak załatwić swoją sprawę!

Pobierz formularz!

Odszukaj sprawę w katalogu tematycznym, alfabetycznym lub według odpowiednich wydziałów!


Przejdź teraz