Dzisiaj jest:    piątek, 30 stycznia 2015 r.   30 dzień roku
 
   
   
     

Powiat

 

Turystyka

 

Władze Powiatu

 

Starostwo Powiatowe

 

Zamówienia publiczne

 

Nieruchomości

 

Linki

 
 

Partnerzy

 
Broxtowe Borough Council
 
Broxtowe Borough Council
 
Związek Powiatów Polskich
 
Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie

Banery

 
http://www.stacjameteo.pl
 
 
http://www.e-zawodowcy.eu/
 
PTTK M2 Myszków
 
certyfikat eurorenoma
certyfikat eurorenoma

aktualności

Radni przyjęli budżet
Podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu podjęto bardzo ważne uchwały. Przede wszystkim radni przyjęli budżet, uchwalili również zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, co owocuje połączeniem dwóch oddziałów wewnętrznych w jeden. Przyjęto także nowy skład Rady Społecznej SP ZOZ. W gronie radnych pojawiły się nowe postacie.

To pierwsze sesyjne spotkanie radnych w roku 2015. Początek sesji wyglądał inaczej niż zazwyczaj, a to z powodu przyjęcia w skład Rady Powiatu nowych osób. Ślubowanie radnego złożyli Wiesława Machura, która zajęła miejsce Piotra Kołodziejczyka (złożył rezygnację w związku z objęciem stanowiska wiceburmistrza Koziegłów), oraz Krzysztof Klimek (w miejsce Mariusza Musialika, który został Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg). Tym samy Rada Powiatu obradowała w pełnym składzie.

Następnie Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pewną wymianę zdań wśród radnych wzbudził projekt uchwały „Powiatowego Programu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2015-2017”, w punkcie dotyczącym minimalnej liczby nowych zawodowych rodzin zastępczych. Przyjęto zamiast wcześniejszych dwóch nowych rodzin, jedną w roku 2015 oraz po jednej w 2016 i 2017.

Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski wyjaśnił, że w uchwale wystarczy przyjąć niezbędne minimum, natomiast zwiększenie liczby może nastąpić w razie gdy zajdzie taka potrzeba. Jest to logiczne rozumowanie, które jasno wskazuje, że nie ma potrzeby tworzenia czegoś, jeśli nie zachodzi taka konieczność.
Warto dodać, że w Powiecie Myszkowskim funkcjonowało w roku 2014 96 rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych).

Wybór przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Rady Społecznej SP ZOZ

W kolejnym punkcie radni wybrali ze swego grona przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Myszkowskim, którymi zostali Dorota Kaim-Hagar i Jakub Grabowski.

Ważnym elementem sesji był wybór delegatów Rady Powiatu do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Decyzją radnych wybrani zostali Andrzej Jastrzębski i Józef Lazar. Rada Powiatu powołała następnie pełny skład Rady Społecznej. Obok radnych powiatowych, jej członkami są osoby delegowane przez inne podmioty.

Ostatecznie w skład Rady Społecznej przy SP ZOZ wchodzą: Agnieszka Łosińska-Wykurz – przedstawiciel Wojewody Śląskiego, Józef Lazar, Andrzej Jastrzębski, Zofia Jastrzębska, Zenon Jarecki, Dorota Hajto-Mazur, Andrzej Pawłowski, Henryk Świerdza.

Zmiany w statucie SP ZOZ

Jednym z bardziej istotnych i budzących zainteresowanie punktów programu sesji była uchwała poświęcona zmianom w statucie SP ZOZ, dotyczących schematu organizacyjnego jednostki.

Zmiany polegają na połączeniu Oddziału Chorób Wewnętrznych I oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych II. W ich miejsce powstanie jeden duży oddział, na którym będą dostępne 53 łóżka, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej. Jednym z powodów zmian był fakt, że Oddział Chorób Wewnętrznych II nie spełnia wymagań lokalowych. Brakuje tam izolatki i pomieszczenia ze stanowiskiem intensywnej opieki medycznej, jak również umożliwiającego stałą obserwację pacjenta przez pielęgniarki. Połączenie Oddziałów pozwoli spełnić wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie personelu lekarskiego i sprzętu. Co więcej, Szpital zanotuje poważne oszczędności finansowe (likwidacja etatu Ordynatora, Oddziałowej i sekretarki medycznej).
Radni opozycji pytali, dlaczego uchwała ta nie została podjęta wcześniej, jeszcze w poprzedniej kadencji.

- To był czas, kiedy dogłębnie analizowaliśmy tę uchwałę. Jest to decyzja trudna. Pojawiały się argumenty za i przeciw. Po przeprowadzeniu dyskusji uznano, że odpowiedzialność za tę decyzję powinna wziąć nowa Rada Powiatu- powiedział radny Rafał Kępski, odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Starosty Dariusza Laseckiego, który stwierdził, że:

- Podtrzymuję swoje stanowisko, że 2 miesiące temu stwierdziliśmy, że nowa Rada powinna podjąć ten temat, gdyż to ona w obecnym składzie będzie przez długie lata funkcjonować.

Uchwalenie budżetu

Najważniejszym punktem programu było natomiast uchwalenie budżetu na 2015 rok. Integralną i ważną jego częścią jest wprowadzona przez obecny Zarząd autopoprawka, czyli zaproponowane zmiany. W ich wyniku zmniejszono planowane wydatki o kwotę aż 1.536.670 zł (dotyczy to wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych), natomiast planowane dochody zostały zmniejszone o 392.501 zł.
Zmniejszenie wydatków jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż zabezpiecza budżet Powiatu przed zwiększeniem zobowiązań kredytowych. Głównym składnikiem zmniejszenia wydatków jest obniżenie o 2 mln zł środków (z pierwotnych 3,7 mln zł) przeznaczonych na remont starej części Szpitala Powiatowego oraz wykreślenie zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa.

Jak podkreślają radni, nie ma żadnych obaw o przeprowadzenie całości remontu Szpitala. Chodzi o to, aby nie zaciągać następnego kredytu. Inwestycja zostanie przeprowadzona etapowo. Najpierw zostanie wyremontowany Oddział Dziecięcy. Radna Dorota Kaim-Hagar podkreślała, że obecnie warunki na nim panujące nie są zadowalające, wobec czego kwalifikuje się on do remontu w pierwszej kolejności.

- Dalsze remontowanie Szpitala będzie przeprowadzone, jak tylko pojawią się środki- zaznaczył Starosta i dodał zwracając się do członków byłego Zarządu – Panowie będąc w Zarządzie mieli pomysł wykonania klimatyzacji w Starostwie. Uważam, że to pomysł beznadziejny Mamy tylko trzy tygodnie prawdziwego lata. Dlatego ten projekt został w naszej autopoprawce skreślony.

Zamiast klimatyzacji Zarząd zaproponował wykonanie przyłącza gazowego do budynku Starostwa, w razie potrzeby budowę kotłowni w Starostwie, a także przyłącza gazowego i kotłowni do budynku dawnego tzw. „pałacyku” przy ul. Pułaskiego 42.

Starosta zaprezentował również całościowe stanowisko Zarządu Powiatu Myszkowskiego odnośnie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej.

- Zarząd Powiatu po dokonanej autopoprawce przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 oraz uchwały budżetowej na 2015 rok i zwraca się do Rady Powiatu o uchwalenie powyższych uchwał- stwierdził Starosta.

Zanim przystąpiono do głosowania swoje zdanie przedstawiły kluby radnych. Opozycja, z natury rzeczy, była przeciwna, przede wszystkim ze względu na wprowadzone zmiany.
Radni z klubu Koalicja argumentowali za przyjęciem budżetu:

- Mam zaszczyt zarekomendować Państwu Radnym budżet na 2015 rok który został przygotowany przez poprzedni Zarząd Powiatu
z autopoprawką obecnego Zarządu. Jest to budżet zrównoważony gwarantujący realizację zaplanowanych inwestycji, realizację zadań bieżących przez starostwo i jednostki organizacyjne.
Wprowadzona autopoprawka ma na celu poprawić wynik finansowy polegający na zmniejszeniu deficytu budżetu który, a tym samym będzie zaciągnięty mniejszy kredyt . Wynik finansowy może być jeszcze lepszy w trakcie roku, ponieważ jest planowane wprowadzenie oszczędności wydatków. Dlatego po dogłębnej analizie wydatków jeszcze w pierwszym półroczu będzie konieczna nowelizacja budżetu. (…) Budżet ten nie zakłada także wydatków bieżących na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ oraz wszystkich wydatków na oświatę, a zakłada sprzedaż mienia (rewitalizacja i strefa) Dlatego też uważamy że realizacja budżetu na pierwszym jej etapie powinna być ostrożna. Natomiast w trakcie realizacji budżetu i po pierwszych analizach zostanie podjęta decyzja co do możliwości kolejnych inwestycji. Decyzja ta zostanie skonsultowana z cała Radą. Dlatego te z prosimy Rade o przyjęcie proponowanego budżetu na rok 2015
- w tych słowach radny Rafał Kępski przedstawił stanowisko klubu „Koalicja” w kontekście budżetu.
Uchwała została podjęta większością głosów.Krzysztof Klimek dołączył do składu Rady Powiatu


Radną została również Wiesława Machura


2015.01.30
powiatmyszkowski.pl
Zapewnili, że będzie ciepło
W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone złożonym problemom dostawy energii cieplnej przez myszkowską Fabrykę Papieru. Wynika z niego, że mieszkańcy Mijaczowa mogą spać spokojnie: według zapewnień stron, ciepło będzie dostarczone. Dostawy zapewni firma U&R Calor, która poinformuje mieszkańców w postaci specjalnego komunikatu o szczegółach procesu przejęcia dostaw ciepła.

Od pewnego czasu mieszkańcy Mijaczowa czuli się zaniepokojeni sygnałami o możliwości wstrzymania dostaw energii cieplnej z ciepłowni, należącej do Papierni. Pojawił się podmiot, który weźmie na siebie to zadanie.

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki już wcześniej, wspólnie z Burmistrzem Włodzimierzem Żakiem, podejmowali interwencje w tej sprawie. Istotą było bezbolesne i płynne przeprowadzenie procesu przejęcia dostaw przez nową firmę i zapewnienie ciepła mieszkańcom.

W czwartek w myszkowskim Starostwie miało miejsce spotkanie zainteresowanych stron - Papierni i Firmy Calor oraz przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych - z udziałem Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego i Burmistrza Włodzimierza Żaka.

Jak poinformowano podczas spotkania, Papiernia i Firma Calor podpisały porozumienie, na podstawie którego ta druga będzie podawać ciepło. Przejęcie instalacji przez nowy podmiot nastąpi prawdopodobnie w poniedziałek. Więcej informacji na ten temat będzie bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom udostępniała Firma Calor.

W imieniu Firmy Calor informujemy, że w poniedziałek od godz. 8.00 do wieczora nastąpi wstrzymanie dostaw ciepła.


2015.01.30
powiatmyszkowski.pl
Trwa „Akcja Zima” na drogach powiatowych
Zima w pełni. Coraz więcej zalega na ulicach miast, pojawiają się oblodzenia. Przypominamy, że powiatowe służby cały czas aktywnie przeciwdziałają efektom niskiej temperatury i są gotowe pomóc w każdej sytuacji.

Drogi, które utrzymuje Powiatowy Zarząd Dróg na terenie całego Powiatu są sukcesywnie odśnieżane i pokrywane środkami zwiększającymi stopień tarcia, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo podczas jazdy.

W przypadkach, kiedy potrzebna jest reakcja służb, można telefonować pod numer:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, telefon czynny całą dobę: 34/ 314-89-96 lub kom. 509 557 093

Chociaż „akcję zimową” na drogach powiatowych prowadzi i koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, sprawny system zimowego utrzymania dróg to współpraca różnych podmiotów.

W Starostwie Powiatowym działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 34/315 91 34 w godz. 7.30-15.30) W dni świąteczne PCZK jest zlokalizowane w Państwowej Straży Pożarnej pod nr 34/ 313 15 41.

W szczególnie krytycznych sytuacjach Starosta może powołać Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w którego wchodzą przedstawiciele gmin i jednostek podległych Starostwu m.in. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.

Procedury reagowania po wystąpieniu obfitych opadów śniegu

W przypadku zjawisk o charakterze klęsk żywiołowych zadaniem Centrum jest zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i koordynacja działań. Bardzo ważna jest współpraca służb Policji i Służby Drogowej (konieczność kierowania ruchem w czasie trudnej sytuacji na drogach).
Na teranie naszego powiatu nie wystąpiły sytuacje uniemożliwiające dojazd do miejscowości oddalonych od głównych dróg.
Nie mniej jednak są osiedla oddalone od głównych dróg dojazdowych, do których sprzęt zostanie skierowany w następnej kolejności po udrożnieniu dróg głównych.

Sposób informowania i ostrzegania mieszkańców oraz podróżnych o sytuacji na drogach

Przez cały okres zimowy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg przygotowują meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu, które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Myszkowie.
Ponadto na bieżąco PZD udziela informacji użytkownikom dróg i środkom masowego przekazu o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach.


2015.01.30
powiatmyszkowski.pl
Nowa Perspektywa – szansa na zatrudnienie
Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna kolejny z projektów, skierowanych do osób pozostających bez pracy. „Nowa Perspektywa” to przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego programu Kapitał Ludzki.

Sytuacja na rynku pracy jest w całym kraju bardzo trudna, stąd każde działanie, podejmowane przez instytucje zajmujące się zwalczaniem bezrobocia, ma ogromna wagę. Myszkowski PUP rozpoczyna nabór na wnioski dotyczące staży dla 98 osób (w tym 48 długotrwale bezrobotnych) oraz organizacji prac interwencyjnych (dla 60 osób, które w ostatnich 6 miesiącach pozostawały bez zatrudnienia, w tym 30 długotrwale bezrobotnych). Program jest skierowany do osób do 30 roku życia.

Ponadto 10 pracodawców, którzy złożą wnioski o wyposażenie/doposażenie jednego stanowiska pracy mogą ubiegać się o refundację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.


2015.01.30
powiatmyszkowski.pl
Młodzież z Sokolnik w Starostwie Powiatowym
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach odwiedzili Starostwo Powiatowe. Grupa 25 uczniów spotkała się ze Starostą i Wicestarostą oraz zwiedziła urząd.

Działalność samorządowa nie zawsze uchodzi za czynnik inspirujący młodzież w podejmowaniu decyzji o swojej przyszłości. Młode osoby często oceniają sferę społeczno-polityczną jako nie dość interesującą i wolą kierować swe zainteresowania w stronę innych dziedzin życia. Dopiero po latach, kiedy nadchodzi czas wkroczenia w dorosłość, rodzi się głębsze rozumienie problemów społecznych i metod ich rozwiązywania.

Tymczasem jest czymś bardzo ważnym, aby poczucie obywatelskości i postawa odznaczająca się aktywnością w demokratycznym procesie społecznym, była w atrakcyjnej formie wpajana młodym ludziom od najmłodszych lat. Dzięki temu można mieć pewność, że przyszłe pokolenia będą lepiej przygotowane do funkcjonowania w państwie, w którym każdy obywatel bierze odpowiedzialność za jego kształt.
Rozbudzenie świadomości młodzieży w tym zakresie może odbywać się w rozmaity sposób. Jednym z nich jest zapoznawanie jej z tym, jak na co dzień działają instytucje publiczne.
Świetną okazją do tego było spotkanie ze Starostą Myszkowskim.

Grupa młodzieży z Sokolnik, odwiedziwszy Starostwo Powiatowe w Myszkowie, pierwsze kroki skierowała do gabinetu Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, który przywitał ich wraz z Wicestarostą Anną Sochą-Korendo. Okazało się, że gabinet, mimo iż nie nadzwyczaj duży, zdołał pomieścić wszystkich.

Starosta Dariusz Lasecki wyraził uznanie dla młodzieży, która była ciekawa, jak wygląda Starostwo „od kuchni”.

- Wasza wizyta to dla mnie wielka przyjemność i satysfakcja, gdyż to wy jesteście przyszłością naszego Powiatu. Miną lata i być może któreś z was wejdzie do tego gabinetu w roli starosty myszkowskiego. Bardzo się cieszę, że możemy pokazać tak młodym osobom, jak funkcjonuje Starostwo i jak ważne jest dla całego Powiatu- powiedział Starosta Dariusz Lasecki.

Wchodząc do gabinetu, uczniowie nie wiedzieli, że Starosta przygotował dla nich krótki egzamin z wiadomości o Powiecie Myszkowskim. Na jednej ze ścian wiszą zdjęcia przedstawiające najpiękniejsze zakątki naszego Powiatu. Starosta poprosił uczniów, aby spróbowali je rozpoznać. Pomysł okazał się znakomity, bo dzieci z wielką ochotą przystąpiły do sprawdzianu. Starosta wspólnie z Wicestarostą weryfikowali poprawność odpowiedzi i na koniec przyznali, że poziom znajomości Powiatu jest bardzo wysoki. Dzieci i młodzież z Sokolnik trafnie nazwały większość fotografii.

Następnie Starosta opowiedział o swojej pracy i zachęcił uczniów do poznania całego urzędu.
Młodzież zapoznała się tym, jakie sprawy można załatwić w Starostwie, jakie działają w nim wydziały i jednostki. Ciekawym elementem wycieczki była wizyta w sali sesyjnej. Uczniowie zajęli miejsca, które zazwyczaj przynależą radnym powiatowym, a następnie zapoznali się z historią Powiatu Myszkowskiego i najważniejszymi dziedzinami jego funkcjonowania.


Mały sprawdzian wiedzy o Powiecie Myszkowskim w gabinecie Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego; dzieci obserwują fotografie różnych miejsc Powiatu i odpowiadają na pytania; Starosta i Wicestarosta Anna Socha-Korendo sprawdzają poprawność odpowiedzi


Wspólne zdjęcie w gabinecie Starosty


Młodzież z Sokolnik w sali sesyjnej; być może to przyszli radni powiatowi...


2015.01.29
powiatmyszkowski.pl
Roczna odprawa Policji w Starostwie Powiatowym
Myszkowscy policjanci spotkali się z przedstawicielami samorządu lokalnego w Starostwie Powiatowym na odprawie rocznej. Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie plasuje się w czołówce jednostek Garnizonu Śląskiego, będąc jedną z najlepszych pod względem wykrywalności i zwalczania przestępczości.

Spotkanie było okazją do podsumowania pracy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w minionym roku. Na spotkaniu obecni byli m.in. Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn, Komendant Komendy Policji w Myszkowie mł. insp. Lech Bugaj, Zastępca Komendanta Policji w Myszkowie podinsp. Jacek Kurdybelski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Żarek z Przewodniczącym Rady Miasta Myszkowa Jerzym Woszczykiem, Klemens Podlejski z Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Żarki Stanisława Nowak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie Katarzyna Sacharaczuk, oraz naczelnicy wydziałów Komendy Policji.

Możliwość zapoznania się z działalnością policjantów w Powiecie Myszkowskim i wynikami ich pracy okazała się niezmiernie ciekawa.
Komendant Lech Bugaj na wstępnie zaznaczył, że rok 2014 był specyficzny z uwagi na fakt, że cały czas trwały remonty, które nieco komplikowały bieżącą pracę, a mimo to nie wpłynęły na znakomite wyniki myszkowskiej jednostki w porównaniu z innymi jednostkami wchodzącymi w skład śląskiego garnizonu.

Osiągnięcia myszkowskich policjantów w roku 2014 są imponujące. W obu pionach: kryminalnym i prewencji oraz ruchu drogowego jednostka zanotowała rosnące wskaźniki, które mogą oznaczać tylko jedno: w Powiecie Myszkowskim jest coraz bezpieczniej.

Tuż po zakończeniu prelekcji, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki podziękował policjantom za tak efektywną pracę.

- Pragnę pogratulować całej Komendzie Powiatowej Policji tak znakomitych wyników. Wrażenie robi przede wszystkim fakt, że przestępczość maleje, a wykrywalność przestępstw jest coraz wyższa. To zasługa poświęcenia i poważnego traktowania obowiązków służbowych przez myszkowskich policjantów. Cieszę się, że nasza jednostka wypada tak znakomicie na tle całego śląskiego garnizonu i jestem pewien, że obecny rok będzie jeszcze lepszy- powiedział Starosta Dariusz Lasecki.

W istocie, wyniki, jakie przedstawiono podczas prezentacji, okazały się bardzo dobre. Zastępca Komendanta Jacek Kurdybelski zaprezentował efekty pracy pionu kryminalnego. Za najważniejszy należy uznać fakt, że z roku na rok rośnie wykrywalność przestępstw, która w 2014 roku sięgnęła 84,9%. Co ciekawe, efektem pracy Policji jest również relatywny spadek liczby popełnianych przestępstw.
Liczba przestępstw popełnianych w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

Myszków – 47,3%
Żarki – 24,8%
Koziegłowy – 13,9%
Poraj – 9,4%
Niegowa – 4,6%


Jak widać, najwięcej czynów przestępczych jest popełnianych w Myszkowie, co wynika tego, że gmina ta liczy najwięcej mieszkańców.
Przedstawiono wyniki przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić, uszkodzeń ciała z uszczerbkiem na zdrowiu, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży pojazdu, uszkodzeń mienia, przestępczości w rodzinie oraz narkotykowej. Pod względem wykrywalności wszystkich tych rodzajów przestępstw jednostka Myszkowska jest w czołówce wszystkich Komend wchodzących w skład garnizonu śląskiego.
Podobnie rzecz ma się w pionie prewencji i ruchu drogowego. Prawie wszystkie mierniki, służące ocenie pracy policji, wypadają powyżej tzw. progu satysfakcji.

Komendant Lech Bugaj zaznaczył, że myszkowska policja przykłada ogromną wagę do przemocy domowej. Aż 50% interwencji zakończyło się izolowaniem sprawcy.

W sferze ruchu drogowego zanotowano znacznie mniej zdarzeń drogowych niż w latach poprzednich. Dla przykładu: w 2013 r. było ich 707, a w 2014 r. 597. Policjanci przeprowadzili aż 64 369 badań na stan trzeźwości (w 2013 r. było to 41 691).

- Jeżeli policjant jest aktywny, to następuje spadek dynamiki przestępczości. Z taką kadrą i wsparciem nie mam obaw, co do następnych lat- powiedział Komendant Lech Bugaj, który podziękował również samorządom Powiatu Myszkowskiego za współpracę i wsparcie.


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Roman Rabsztyn był pod dużym wrażeniem osiągnięć myszkowskich policjantów. Podkreślił m.in. bardzo dobre wybory kadrowe, m.in. Zastępcy Jacka Kurdybelskiego, osoby pochodzącej z Myszkowa.

- Efekty potwierdzają, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu- stwierdził insp. Roman Rabsztyn, który podziękował policjantom za rok ciężkiej pracy: - To nie jest łatwe, kiedy trwa poważny remont, a trzeba wykonywać pracę. Wyniki Komendy w Myszkowie plasują jednostkę w pierwszej trójce wśród 32 jednostek Garnizonu Wojewódzkiego. Wykrywalność przestępstw osiągnęła wartość imponującą, jedną z najwyższych w całym kraju.


Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Burmistrz Żarek Jacek Ślęczka, Z-ca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie Katarzyna Sacharczuk, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk, Wójt Niegowy Małgorzata Hajto-Mazur


2015.01.28
powiatmyszkowski.pl
Filmowa promocja atrakcji Gminy Żarki
Turystyka edukacyjna, turystyka kulturowa i turystyka religijna to filmowy cykl promujący atrakcje turystyczne Gminy Żarki. Filmy przygotowane z udziałem mieszkańców są już dostępne na kanale www.youtube.com.

Nad filmowymi wizytówkami gminy Żarki intensywnie pracował reżyser Krzysztof Zygalski, mieszkaniec Katowic, ale sercem i miejscem urodzenia związany z Żarkami. Materiał filmowy powstał z inicjatywy i na zlecenie Gminy Żarki.

- Przybywa kwater, restauracji, atrakcji i przybywa turystów, konieczna jest więc intensywna promocja całej gminy jako miejsca, gdzie warto wybrac się na wypoczynek z całą rodziną - mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

W przedsięwzięcie zaangażowano mieszkańców. O zabytkach kulturowych opowiada Monika Skorek, mieszkanka Żarek. W filmie są również aktywnie obecni właściciele obiektów turystycznych, osoby realizujące programy edukacyjne, dzieci i młodzież, księża i ojcowie paulini. Wszystko po to, aby najlepiej zaprezentować turystyczne walory i możliwości jurajskiej gminy. Wszystkie filmy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zapraszamy do oglądania i udostępniania:
Turystyka kulturowa

kliknij

Turystyka religijna w Gminie Żarki

kliknij


Turystyka edukacyjna w Gminie Żarki
kliknij


2015.01.28
powiatmyszkowski.pl
Bezpłatne badania mammograficzne
Ważna wiadomość dla kobiet w wieku 50 – 69 lat, dotycząca profilaktyki związanej z rakiem piersi. Jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. Szczególnie apelujemy do wszystkich Pań z rocznika 1965, ponieważ w tym roku wchodzą Panie do Programu (wiąże się to z możliwością badania bezpłatnego i bez skierowania).

Mammografię można będzie wykonać:

Myszków – 1 i 2 lutego przy Miejskim Domu Kultury, ul. 3 Maja 15
Koziegłowy – 3 lutego przy Urzędzie Miasta i Gminy, pl. Moniuszki 14


Kogo dotyczą badania w ramach Programu?

Programem objęte są kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ jest to grupa szczególnie narażona na zachorowanie na raka piersi. Na badania nie potrzebne jest skierowanie lekarskie. Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zarejestruj się:
Telefonicznie: 58 666 24 44 lub na stronie: www.mammo.pl
Poniedziałek – piątek: godz. 8.00-20.00
Sobota – niedziela: godz. 9.00-18.00


Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Nie dostała Pani imiennego zaproszenia na badanie? Nie szkodzi, jeśli jest Pani w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (roczniki 1946 – 1965) i w ciągu dwóch lat nie miała Pani wykonywanej mammografii, przysługuje Pani bezpłatne badanie. Zachęcamy do rejestracji!

Aby nie musiały panie czekać w kolejce przy mammobusie, rekomendujemy wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach dostępne również na stronie internetowej www.mammo.pl


2015.01.26
powiatmyszkowski.pl
<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna>>

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego

XIV Edycja Konkursu Jurajski Produkt Roku

Dyżury nocne aptek na 2015 rok.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014-2015

Profesjonalna edukacja - inwestycją w naszą przyszłość.
EFS Działanie 9.2

Mam zawód mam pracę
w regionie.
EFS Działanie 9.2

Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013-2014

POWIAT MYSZKOWSKI - MATERIAŁY FILMOWE (kliknij poniżej)

Starostwo w Myszkowie na YouTube

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii

Obwieszczenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu

Działanie 6.2 PO KL Biznes otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 7.1.1 RPO-WSL Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki subregionu północnego

e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim

TERENY INWESTYCYJNE POWIATU MYSZKOWSKIEGO

Projekt BIZNESMEN - BIZNESWOMEN

adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych

INWESTYCJE

Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców

Oferty pracy z PUP w Myszkowie

Gminy

 

Przydatne adresy www

 

Przydatne nr tel.

 
 
 

Projekt i wykonanie: Arkadiusz Sołtysik & Marcin Matyja
Copyright © 2004-2014 Powiat Myszkowski

 
-->

Zobacz, jak załatwić swoją sprawę!

Pobierz formularz!

Odszukaj sprawę w katalogu tematycznym, alfabetycznym lub według odpowiednich wydziałów!


Przejdź teraz