Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Kompetencje Zarządu Powiatu określa ustawa o samorządzie powiatowym:

Art. 32. 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
2) wykonywanie uchwał rady;
2a) (3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) gospodarowanie mieniem powiatu;
4) wykonywanie budżetu powiatu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Tryb działania Zarządu Powiatu i jego kompetencje określa szczegółowo Statut Powiatu
Myszkowskiego:

Rozdział VIII Zarząd Powiatu

§ 54

1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym.
2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie Zarządu w liczbie 3 osób.
3. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady.
4. Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
5. Rada Powiatu wybiera Wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
6. Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

§ 55

1. Z członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pozaetatowych członków Zarządu.
3. Pozaetatowym członkom Zarządu z racji wykonywanej funkcji przysługuje dieta w wysokości określonej przez Radę Powiatu, w drodze odrębnej uchwały.

§ 56

1. Zarząd wybierany jest na okres kadencji Rady.
2. Po upływie kadencji Rady Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.
3. Rada może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków w czasie trwania kadencji na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 57

1. Pracodawcą Starosty, Wicestarosty i pozostałych etatowych członków Zarządu jest Starostwo Powiatowe w Myszkowie.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Powiatu, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Starostę osoba zastępująca lub Sekretarz Powiatu, z tym że wynagrodzenie Starosty ustala Rada Powiatu, w drodze uchwały.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Starosta wobec:
1) Wicestarosty i pozostałych etatowych członków Zarządu Powiatu,
2) Skarbnika Powiatu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
4. Zarząd Powiatu lub Starosta nie może powierzyć radnemu powiatu, w którym uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 58

1. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.
5. Powiatową administrację zespoloną stanowią:
1) starostwo powiatowe
2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną Powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 59

1. Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. W razie potrzeby, Starosta może zwołać Zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.
4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

§ 60

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.
2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu - z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, a w szczególności radni.

§ 61

Przedmiotem każdego posiedzenia Zarządu, powinno być:
1) stwierdzenie prawomocności posiedzenia w oparciu o listę obecności, posiedzenie jest prawomocne, jeśli obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu,
2) uchwalenie porządku posiedzenia,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
4) sprawozdanie członków Zarządu z wykonania uchwał Zarządu,
5) rozpatrzenie projektów uchwał i decyzji,
6) podejmowanie uchwał lub decyzji (stanowisk, zarządzeń, postanowień).

§ 62

1. Sprawa stanowiąca przedmiot posiedzenia podlega omówieniu przez wyznaczonego przez Przewodniczącego Zarządu sprawozdawcę – członka Zarządu, bądź pracownika Starostwa.
2. W sprawozdaniu sprawozdawca obowiązany jest w sposób wyczerpujący omówić przedmiot
sprawy, wskazać alternatywne sposoby jej załatwienia oraz przedstawić projekt uchwały, bądź decyzji Zarządu.
3. Materiały na Zarząd, będące przedmiotem posiedzenia, dostarcza się Sekretarzowi co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

§ 63

Każdy członek Zarządu ma prawo ustosunkować się do każdej sprawy stanowiącej przedmiot posiedzenia, zgłaszać poprawki do projektów uchwał, a także przedstawić kontrpropozycje rozwiązania sprawy.

§ 64

Przewodniczący czuwa nad przebiegiem posiedzenia. Udzielając głosu w dyskusji winien przestrzegać kolejności zgodnej ze zgłoszeniem zapewniając sprawozdawcy możliwość ustosunkowania się do głosów i kontrpropozycji.

§ 65

Przewodniczący Zarządu obowiązany jest w każdej chwili udzielić głosu członkowi Zarządu w
sprawie formalnej, a w szczególności:
1) w sprawie skrócenia dyskusji,
2) przekazania sprawy komisji Rady, bądź powołanemu zespołowi do zaopiniowania,
3) przekazania sprawy wydziałowi Starostwa Powiatowego w celu uzupełnienia materiałów, bądź
zasięgnięcia niezbędnych opinii,
4) w każdej sprawie porządkowej.

§ 66

1. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddaje projekt uchwały bądź decyzji pod głosowanie.
2. W przypadku zgłoszenia propozycji zmian projektu uchwały przedmiotem głosowania są najpierw poszczególne propozycje zmian od najdalej idących, a następnie ostateczna wersja projektu uchwały.
3. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje 1 głos, który oddać może „za”, „przeciw”, bądź wstrzymać się od głosowania.

§ 67

1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2. W sprawach nie wymagających formy uchwały Zarząd może podejmować rozstrzygnięcia w formie postanowień, stanowisk, zarządzeń i decyzji.
3. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w wydawaniu decyzji.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
5. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu Zarządu.

§ 68

1. Uchwała Zarządu winna zawierać:
1) numer uchwały,
2) datę podjęcia uchwały,
3) podstawy prawne jej podjęcia,
4) treść merytorycznego rozstrzygnięcia,
5) termin i osoby zobowiązane do jej wykonania,
6) datę jej wejścia w życie,
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami. Rejestr uchwał prowadzi Sekretarz.

§ 69

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu, chyba że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

§ 70

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska i w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd.
4. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd.
7. Organy kontrolujące działalność Zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu w zakresie kontroli.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.