Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Zakres działania i zadania powiatu

1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
13) ochrony środowiska i przyrody;
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18) ochrony praw konsumenta;
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
20) obronności;
21) promocji powiatu;
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);
23) działalności w zakresie telekomunikacji.

2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
5.Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Informacje Ogólne

Powiat myszkowski leży na zachodnim skraju Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje obszar 479 km kw., co plasuje go na dziesiątym miejscu wśród 17 powiatów ziemskich. Powiat zamieszkuje ok. 72 tys. mieszkańców. 
Bliskość wzniesień Jury oraz fakt, że spora część powiatu znajduje się w granicach parku krajobrazowego Orlich Gniazd spowodowały dość powszechne zaliczanie go do terenów jurajskich, bardzo atrakcyjnych pod względem turystycznym.

Powiat Myszkowski składa się z 5 gmin, z których 2 mają status miejsko - wiejski (Koziegłowy i Żarki), 2 - wiejski (Niegowa i Poraj) oraz 1- status gminy miejskiej (Myszków).

Dobrze rozwinięta sieć dróg, dogodne połączenia autobusowe i kolejowe umożliwiają swobodne przemieszczanie się po ziemiach Powiatu. Stolica Powiatu - Myszków stanowi dobry punkt wypadowy w celach rekreacyjno-turystycznych.
Dogodne połączenia komunikacyjne ułatwiają kontakt z całym światem. Przez Myszków i Poraj przebiega linia kolejowa łącząca Warszawę z Katowicami, przez Koziegłowy biegnie trasa szybkiego ruchu E-75 Cieszyn - Gdańsk, a od lotniska pasażerskiego "Katowice" w Pyrzowicach, Myszków oddalony jest o niespełna 30 km.

Mapa powiatu myszkowskiego

 

Powiat myszkowski w liczbach

  • powierzchnia - 479 km kw.,
  • ludność - 71 714,
  • gęstość zaludnienia- 150 os./km kw.,
  • długość dróg powiatowych- 172,6 km.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.