Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 9 czerwca 2020 roku
 
w sprawie : zwołania XXIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2020 roku, poz.910)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień  25 czerwca 2020 roku o godz. 8.00  XXIII sesję Rady  Powiatu                      w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego              w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad:
       
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie powiatu za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myszkowie wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2019 rok (przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Myszkowskiego za 2019 rok, przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/72/2020 z dnia 14 kwietnia 2019 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego).
8. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2019 rok (złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku                           w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie)
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu                w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2033.
14. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu z dnia 26 maja 2020 roku.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
17. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
Wojciech Picheta

15

CZE

2020

400

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.