Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogólnopolski konkurs na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowychdzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
ogłaszają

Ogólnopolski konkurs
na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych
dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich

Konkurs realizowany jest w ramach "Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012", z uwzględnieniem raportu z badań dotyczących uwarunkowań i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy ( Raport z badań pn. "Dwie prawdy o aktywności", pod redakcją Barbary Fatygi).

Do udziału w konkursie mogą przystąpić: placówka wychowania pozaszkolnego (pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, ogród jordanowski), szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, która przygotuje program adresowany do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich* uwzględniający przynajmniej jeden z następujących priorytetów:

- Kształtowanie umiejętności zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i młodzieży dla wzmacniania ich zdrowia i rozwoju osobistego (zainteresowań, zdolności, kreatywności, poczucia własnej wartości).
- Wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej (w tym rozwijanie wolontariatu i samorządności uczniowskiej).
- Rozwijanie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
- Kształtowanie umiejętności psychospołecznych (porozumiewania się , rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i zmianą, współpracy, autoprezentacji i in.)
- Kształtowanie umiejętności uczestniczenia dzieci i młodzieży w kulturze, rozwijanie talentów i twórczości młodzieżowej.
- Wspieranie dialogu i więzi międzykulturowych, wprowadzanie dzieci i młodzieży do roli uczestnika wspólnoty europejskiej.

W konkursie preferowane będą programy:

- Integrujące dzieci i młodzież z obszarów wiejskich i miejskich.
- Wykorzystujące pomysły i inicjatywy młodych ludzi.
- Angażujące rodziców i wolontariuszy młodzieżowych.
- Wykorzystujące zasoby instytucji, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.

Realizacja programu powinna być poprzedzona diagnozą i zakończona oceną jego efektów oraz wypracowaniem z uczestnikami propozycji działań na przyszłość.

Wniosek oraz kalkulację wstępną wg załączonego wzoru prosimy składać do 2 czerwca br. na adres:
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa, z dopiskiem: Janko Muzykant.

Programy, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisję otrzymają dofinansowanie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. Dofinansowanie będzie dotyczyć działań zaplanowanych wyłącznie do dnia 15 listopada 2006 r. Ostateczny termin rozliczenia merytorycznego i finansowego upływa z dniem 15 listopada 2006 r.
Umowy potwierdzające dofinansowanie programu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostaną zawarte pomiędzy CMPPP a organem prowadzącym szkołę lub placówkę.

Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać:

- w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Departament do Spraw Młodzieży i Edukacji Pozaszkolnej,
Krystyna Stańczak-Pałyga
tel. 0-22 522-44-28
00-918 Warszawa, Aleja Szucha 25
- w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Pracownia Promocji Zdrowia, tel. 0-22 825-44-51 w. 130 i 131
00-644 Warszawa, ul. Polna 46a
- na stronie internetowej MEN: www.men.gov.pl
- na stronie internetowej CMPPP: www.cmppp.edu.pl
- w kuratoriach oświaty

www.men.waw.pl

16

MAJ

2006

46556

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.