Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Porozumienie w sprawie funduszy unijnych na lata 2007 - 2013

Starostowie, burmistrzowie i wójtowie z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego oraz prezydent Częstochowy zawarli porozumienie dotyczące podziału środków przypadających subregionowi północnemu w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Do podziału, po odjęciu kwot rozdzielonych w ramach zadań kluczowych, subregion nasz ma do wykorzystania 47 mln 790 tys. euro.


Fot. Andrzej Kozłowski
Uczestnicy konferencji

Subregionalne porozumienie zakłada, że Powiat Myszkowski otrzyma 7,8 mln euro.
Przy podziale kwot wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców w poszczególnych powiatach.
Samorządy nie mogą wydać tych pieniędzy na dowolny cel, lecz wyłącznie na ściśle określone zadania, tzn. na: rewitalizację terenów zdegradowanych, infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego, rozwój elektronicznych usług publicznych, infrastrukturę okołoturystyczną, infrastrukturę kultury, ograniczenie ilości zanieczyszczeń powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,, wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, modernizację i rozbudowę kluczowych elementów sieci drogowych oraz na modernizację i rozbudowę infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.


Fot. Andrzej Kozłowski
Starosta Kwapisz, Starosta Wróbel i Prezydent Wrona

Z ramienia Powiatu Myszkowskiego w pracach nad podziałem środków uczestniczą Starosta Myszkowski - Marian Wróbel, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Stefan Cieślewicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji - Emilia Liberda.
Samorządy gminne powiatu myszkowskiego i Powiat porozumiały się już wcześniej w kwestii listy zadań przewidzianych do realizacji w ramach przypadających naszemu powiatowi. W kwietniu podpisana została przez wójtów i burmistrzów Deklaracja partnerskiej współpracy jednostek samorządu terytorialnego powiatu myszkowskiego, przewidująca realizację zadań.
Dziś z kolei na konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta w Częstochowie, w której uczestniczyli obok Starosty Myszkowskiego Mariana Wróbla i Prezydenta Wrony, Starostowie Częstochowski - Andrzej Kwapisz, Kłobucki - Stanisław Garncarek i Burmistrz Kłobucka - Krzysztof Nowak, zaprezentowano podpisane w dniu wczorajszym Porozumienie. Jego celem jest przygotowanie i złożenie programu w ramach procedury pozakonkursowej RPO, czyli Programu Rozwoju Subregionu Częstochowskiego. Program realizowany będzie na zasadach pełnego poszanowania kompetencji instytucjonalnych, prawnych i finansowych partnerów projektu.
Wśród projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Częstochowskiego znalazły się m.in. dwa istotne projekty w zakresie modernizacji dróg na terenie powiatu myszkowskiego. Pierwszy z działania obejmujący modernizację i rozbudowę kluczowych elementów sieci drogowych, pod nazwą: "Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Częstochowskiego", polega na modernizacji drogi powiatowej Nr 1012S odc. gr. Powiatu - Choroń - Poraj i drogi powiatowej Nr 1013S odc. gr. powiatu - Zaborze - Przybynów. Drugi natomiast dotyczący przebudowy drogi powiatowej 1711S odc. w miejscowości Bliżyce - od skrzyżowania z DP 3807S - do gr. Powiatu zawierciańskiego oraz odcinka DP 3807S Bliżyce - Sokolniki.
Ponadto każda z gmin zgłosiła swoje projekty. I tak m.in.: Myszków: "Jurajski basen na Pohulance", Koziegłowy: "Rewitalizacja rynku w Koziegłowach", Niegowa: "Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie z adaptacją poddasza na cele kulturalne", Poraj: "Rekultywacja i odwodnienie terenów zdegradowanych po kopalni rud żelaza Dębowiec w miejscowości Choroń celem rozwoju przemysłu i działalności gospodarczej na tym terenie" ,
Żarki: "Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II jako przestrzeni publicznej miasta".
Wśród realizowanych projektów należy wymienić również wspólny projekt Subregionu w zakresie budowy infrastruktury informatycznej Internetu bezprzewodowego, radiowego, obejmujący także podmioty samorządowe spoza naszego Subregionu, tj. powiat lubliniecki i zawierciański.
Jak na konferencji prasowej powiedział Starosta Wróbel: "Jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z tego Programu i ilości środków przyznanych Powiatowi Myszkowskiemu. Mało jest pieniędzy na inwestycje drogowe i w ogóle nie ujęto służby zdrowia. Zmuszeni byliśmy zawrzeć porozumienie w ramach narzuconego przez Marszałka Województwa sposobu wykorzystania środków. Jako parytet podziału środków przyjęliśmy liczbę mieszkańców, to pozwoliło nam na określenie w jakim obrębie finansowym się poruszamy. Najważniejszy jednak jest fakt, że pracowaliśmy w atmosferze koncyliacyjności". - mówił Starosta do licznie zgromadzonych na sali przedstawicieli lokalnych mediów częstochowskich.


Fot. Andrzej Kozłowski
Starosta Wróbel i Prezydent Wrona

Uczestnicy konferencji poinformowali również o podpisaniu istotnego dokumentu jakim jest Deklaracja w sprawie poparcia realizacji inwestycji kluczowych dla rozwoju Subregionu Częstochowskiego. Wśród tych projektów znalazł się projekt budowy obwodnicy Miasta Myszkowa, której budowa już od kilku lat zgłaszana jest do Urzędu Marszałkowskiego do realizacji, a jej koszt wynosi ok. 60 mln zł. Projekt ten znalazł się wśród 8 inwestycji rekomendowanych do umieszczenia w Programie Rozwoju Subregionu Częstochowskiego, których realizacja będzie możliwa w chwili pojawienia się możliwości i instrumentów finansowych.
Teraz odbędą się negocjacje listy projektów z Urzędem Marszałkowskim, opracowana zostanie diagnoza Subregionu Częstochowskiego oraz Strategii Rozwoju Subregionu, opracowanie szczegółowego planu finansowego Programu, systemu zarządzania i wstępnych Studiów Wykonalności projektów, a następnie konsultacje społeczne. Ostateczne przekazanie Programu Rozwoju Subregionu Częstochowskiego do Urzędu Marszałkowskiego przewidziane jest do końca września br.

08

MAJ

2007

84461

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.