Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zdecydowaną większością głosów, po rozpatrzeniu i przyjęciu przedstawionego przez starostę myszkowskiego Łukasza Stacherę sprawozdania, na piątkowej sesji Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za rok 2009.


Fot. Andrzej Kozłowski
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium

Zanim członkowie rady powiatu podjęli uchwałę absolutoryjną, sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2009 przedstawił starosta myszkowski Łukasz Stachera.

Realizacja budżetu za rok 2009 przedstawia się następująco:
dochody
plan po zmianach 51.142.399 zł, wykonanie 49.747.387,47 zł tj.97,27 %
(nie osiągnięto zaplanowanych dochodów w kwocie 1.395.011,53 zł )
wydatki
plan po zmianach 56.591.557 zł, wykonanie 53.886.288,56 zł, tj. 95,22 %,
(oszczędności w planowanych wydatkach wyniosły 2.705.268,44 zł )
przychody
planowano 5.949.158 zł, osiągnięto 7.684.130,63 zł, tj.129,16 % (z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego),
rozchody
plan 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł tj.100,0 %.,
spłata raty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

„Na uzyskanie wyników finansowych za rok ubiegły wpływ niewątpliwie miały pozyskane dodatkowe środki finansowe na zadania bieżące i inwestycyjne.” - mówił w swoim sprawozdaniu starosta Stachera. I tak np. zwiększono subwencję ogólną z MF, jednocześnie zmniejszono subwencję oświatową, pozyskano środki finansowe z tytułu zawartych porozumień i umów, z budżetu Unii Europejskiej i z finansowania programów unijnych na ponad 7 mln zł oraz z dotacji celowych od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie bieżących zadań i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych powiatu.
Natomiast w strukturze poniesionych wydatków 71,91 % to wydatki bieżące , a 28, 09 % wydatki majątkowe, które obejmują zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych Powiatu. Realizacja wydatków majątkowych odbywała się w granicach planu, który jednak został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o 21 mln zł, co wynikało z przeciągających się procedur ocen konkursowych dokumentów aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim, a w związku z tym brak dofinansowania ze środków strukturalnych.
Jak mówił starosta Stachera: „Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane głównie z braku wpływów ze sprzedaży mienia, natomiast właściwa, rzetelna, oszczędna i celowa gospodarka w zakresie wydatkowania środków publicznych wykazała oszczędności w planowanych wydatkach.”
Na przestrzeni całego 2009 roku nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej. Zarząd Powiatu nie zaciągał kredytów na bieżącą działalność. Zachowana była płynność finansowa. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań tak wobec własnych pracowników jak i innych podmiotów gospodarczych i dostawców. Świadczy o tym również fakt, iż na koniec 2009 roku nie wystąpiły w naszym budżecie zobowiązania wymagalne.
„Chciałbym podkreślić, że wykonanie budżetu roku 2009 nie byłoby możliwe do osiągnięcia w takim zakresie, jaki został przedstawiony w sprawozdaniu rocznym, gdyby nie działania Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, jak i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz dzięki zaangażowaniu pracowników w tych jednostkach i w Starostwie Powiatowym.” - podkreślał starosta Łukasz Stachera.
Po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009, przedstawiona została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinie poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu. Wniosek o udzielenie absolutorium oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej, przedstawiła jej przewodnicząca Anna Socha – Korendo. W dyskusji nad ubiegłorocznym budżetem swoje stanowiska przedstawili radni Ryszard Chachulski, Piotr Bańka, Ryszard Woszczyk oraz przewodniczący Rady Janusz Jakubiec.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego za 2009 rok, obejmuje działalność dwóch Zarządów Powiatu, z uwagi na zmianę w 30 października ub.r. na stanowisku starosty. W głosowaniu na 17 obecnych radnych, „za” głosowało 11, jeden radny był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Tym samym udzielono Zarządowi Powiatu w Myszkowie absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok.

02

MAJ

2010

69841

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1250510_869893868.JPG

Zdjęcie: P1250510_869893868.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.