Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 22 stycznia 2015 roku

w sprawie: zwołania III sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 stycznia 2015 roku o godz. 11 00 III sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie protokołu II sesji z dnia 19 grudnia 2014 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2015-2017”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Powiatowego Programu Korekcyjnego – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2014-2020.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatowych do udziału w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie projektu pt. „Nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn. zm.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2014 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2015 rok
22. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2015 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015 – 2028.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2015.
a) Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetowo – Finansowej,
b) Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowo – Finansowej.
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
d) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e) Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
f) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Zamknięcie obrad sesji.

22

STY

2015

85981

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.