Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 22 stycznia 2015 roku

w sprawie: zwołania III sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 stycznia 2015 roku o godz. 11 00 III sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie protokołu II sesji z dnia 19 grudnia 2014 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2015-2017”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Powiatowego Programu Korekcyjnego – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2014-2020.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatowych do udziału w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie projektu pt. „Nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn. zm.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2014 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2015 rok
22. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2015 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015 – 2028.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2015.
a) Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetowo – Finansowej,
b) Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowo – Finansowej.
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
d) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e) Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
f) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Zamknięcie obrad sesji.
Autor:  Rzecznik
22
STY
2015
86221
razy
czytano

2178/4315

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski