Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 10 czerwca 2015 roku
 
w sprawie : zwołania VIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 19 czerwca 2015 roku o godz. 10. 30  VIII sesję Rady  Powiatu         w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej  budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu z dnia 29 maja 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja z przygotowania (zaawansowania) zadań inwestycyjnych do realizacji na 2015 rok uchwalonych przez Radę Powiatu.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2014 rok . 
7.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                          z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia  Powiatu Myszkowskiego za 2014 rok.
7.2. Przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/72/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                    w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 7.3. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                       o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2014 rok.
7.4. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
7.5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2014.
7.6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu           w Myszkowie za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w planie budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w  sprawie przeniesienia planu wydatków między działami          w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Powiatu                         w Myszkowie na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego            w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.
 
 

11

CZE

2015

82210

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.