Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Obradowała Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych  

Powiatowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych obradowała o potrzebie zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych. Spotkanie z udziałem Wicestarosty Myszkowskiego Anny Sochy-Korendo i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiego, Radnej Powiatu Doroty Kaim-Hagar miało miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie.
 
Gości przywitała Przewodnicząca Barbara Łukasik, wśród których, obok przedstawicieli Powiatu Myszkowskiego znaleźli się również m.in. Burmistrzowie: Myszkowa - Włodzimierz Żak i Koziegłów - Jacek Ślęczka, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, dyrektorzy i prezesi ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i stowarzyszeń.
Przed merytorycznym rozpoczęciem, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Pawlik-Karcz zapoznała zebranych z porządkiem spotkania.

rada1.jpg
Od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodnicząca Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych Barbara Łukasik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Pawlik-Karcz
 
Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli poszczególnych gmin można wywnioskować, że mimo skromnych nakładów finansowych na zadania polityki społecznej, problemy osób niepełnosprawnych są dostrzegane coraz częściej, a ich potrzeby w miarę możliwości realizowane.
Posiedzenie Rady było ostatnim spotkaniem w tym składzie. Kadencja 2011 – 2015 dobiegła końca. W związku z powyższym Małgorzata Pawlik- Karcz podsumowała działalność Rady.

Spotkanie podsumowała Wicestarosta Anna Socha-Korendo i w imieniu Starosty Myszkowskiego Dariusza Lasckiego podziękowała członkom Rady za czteroletnią pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, kreowanie pozytywnego wizerunku w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz życzyła dalszych sukcesów w realizacji planów zawodowych.

- Dyskusja jest bardzo owocna i myślę, że poruszane sprawy wiele wnoszą. Problemem jest często brak odpowiednich środków na podejmowanie działań. Mimo to w poszczególnych gminach są realizowane projekty, termomodernizacje, dostosowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych. Z panią dyrektor z PCPR, gdy nadchodzą środki, staramy się optymalnie nimi rozporządzać, ale nie zawsze starcza na wszystko. W nowej perspektywie, która będzie na następne lata, jeśli gmina składała wnioski np. dotyczące termomodernizacji szkół, jest też możliwość dofinansowania np. wind, gdzie głównym czynnikiem są właśnie osoby niepełnosprawne. Z wieloma problemami stykałam się już wcześniej. Są one podobne w każdej gminie. Wierzę, że w nadchodzących latach sytuacja będzie się poprawiać. Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować całej Radzie na czele z panią Przewodniczącą za dotychczasową pracę – mówiła Wicestarosta Anna Socha-Korendo

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Myszkowie została powołana jako organ opiniodawczo- doradczy przez starostę zarządzeniem nr 51/2011 z dnia 26 września 2011 r. w następującym składzie: Barbara Łukasik, Dorota Kaim- Hagar, Halina Skorek- Kawka, Bogdan Wawrzyniak i Przemysław Jankowski.  
Powiatowe Rady działają na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. 

Kadencja Rady trwa 4 lata. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które znajdują się do wglądu w siedzibie PCPR w Myszkowie. 
Podczas kadencji 2011-2015 Rada odbyła 20 posiedzeń, podczas których:
1/ inspirowano przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób
    niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2/ opiniowano projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
    i dokonywano ich oceny,
3/ opiniowano projekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Jednym z sukcesów tej kadencji Rady było stworzenie i rozpowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych z całego powiatu myszkowskiego ankiet badających potrzeby tych osób i wskazujących bariery, których likwidacja umożliwi uczestnictwo w życiu społecznym. Wyniki badań ankiet przekazano gospodarzom poszczególnych gmin z prośbą o uwzględnienie uwag osób niepełnosprawnych przy planowaniu inwestycji. Wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie pozytywnie ustosunkowali się do apelu osób niepełnosprawnych i zgłosili akces konsultowania remontów, przebudowy dróg i budynków użyteczności publicznej z Radą.
 
Na koniec Wicestarosta Anna Socha-Korendo wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Jastrzębskim wręczyli członkom Rady dyplomy z podziękowaniami i drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

Spotkanie zakończono przedstawieniem informacji o możliwości zgłaszania kandydatów     na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na następną kadencję 2015 – 2019.

rada2.jpg
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, ośrodków pomocy społecznej i stowarzyszeń 

Kandydatów na członka Rady mogą zgłaszać działające na terenie powiatu myszkowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego stopnia powiatowego i gminnego.
Wyżej wymienione podmioty mogą zgłosić po jednym kandydacie. Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ dane podmiotu zgłaszającego kandydata,
2/ dane kandydata wraz z uzasadnieniem wyboru,
3/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na jego powołanie w skład Rady oraz zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej PCPR w Myszkowie (zakładka: „Aktualności” lub zakładka: „Powiatowa Społeczna rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych”).
Zgłoszenia należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 w Myszkowie (42-300 Myszków ul. Partyzantów 21). Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2015 r. 
Decyzję o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Myszkowie podejmie, w formie zarządzenia, Starosta Myszkowski. O powołaniu kandydata w skład Rady, podmioty zgłaszające zostaną poinformowane w formie pisemnej.  
  
 

12

CZE

2015

41730

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

rada1_544544366.jpg

Zdjęcie: rada1_544544366.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.