Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 15 czerwca 2016 roku
 
w sprawie : zwołania XXIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 23 czerwca 2016 roku o godz. 10. 30  XXIII sesję Rady  Powiatu     w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej  budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu z dnia 23 maja 2016 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja nt. stopnia przygotowania, zaawansowania i realizacji zadań inwestycyjnych uchwalonych przez Radę Powiatu na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat              w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                       w Myszkowie za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Województwo Śląskie prowadzenia przez Powiat Myszkowski zadania p.n. „Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 ( ul. Koziegłowska) w Myszkowie i Żarkach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką nr 793.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2015 rok . 
11.1.Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                          z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia  Powiatu Myszkowskiego za 2015 rok.
11.2. Przedstawienie Uchwały Nr 4200/VI/55/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                    w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
11.3. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                       o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2015 rok.
11.4. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
11.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2015.
11.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu           w Myszkowie za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2016-2028.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
 
   Andrzej Jastrzębski
 
 

17

CZE

2016

34237

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.