Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Bezrobocie najniższe w historii Powiatu

Poziom bezrobocia w Powiecie Myszkowskim z roku na rok jest coraz niższy. Już na koniec ubiegłego roku odnotowano poziom najniższy w historii, a obecnie jest jeszcze lepiej. Wpływ na sytuację na rynku pracy mają działania podejmowane przez Zarząd Powiatu Myszkowskiego i projekty realizowane przez jednostkę Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy.

Obecnie stopa bezrobocia w Powiecie wynosi 11,2%. Jest to obniżenie o kolejne dwa punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku (13,4%).

Zauważalny jest stopniowy spadek bezrobocia w postaci długoterminowej tendencji. Przy takim tempie już niedługo będzie można mówić o problemie w skali jednocyfrowej.
Na uwagę zasługuje fakt, że odpowiednie działania w sferze zwalczania bezrobocia podejmuje Zarząd Powiatu Myszkowskiego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy jako jednostką organizacyjną. Widzimy również pierwsze owoce skutecznej polityki aktywizującej tereny inwestycyjne Powiatu.

Inwestorzy, którzy chcą lokować swój biznes w Powiecie Myszkowskim są zainteresowani kupnem działek przeznaczonych na działalność produkcyjną i usługową. Takimi terenami dysponuje Powiat na tzw. polach będuskich. Sprzedaż jest coraz bardziej efektywna. Działalność rozpoczyna właśnie firma Pureko, produkująca pianki poliuretanowe, a kolejni inwestorzy kupują zrewitalizowane tereny.

Podsumujmy tylko, że w roku 2015 Powiat Myszkowski sprzedał działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 8,46 ha, w tym 7,7 ha wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiat zbył 5 działek w drodze przetargu.
W roku 2016 sprzedano nieruchomości na kwotę 3 133 181,40 zł (stan na dzień 24.10.2016 r.). Główną ich część stanowią tereny na Polach Będuskich, na których przedsiębiorcy wykupili 11 działek.

To wszystko stanowi ważny fundament dla zatrudnienia w następnych latach.

Już pod koniec ubiegłego roku można było stwierdzić, że rysująca się tendencja spadku poziomu bezrobocia napawa optymizmem, a dziś mamy tego potwierdzenie. Należy pamiętać o złożoności problematyki rynku pracy i trudnych do przewidzenia fluktuacjach w sferze społeczno-gospodarczej, mającej wpływ na czynniki inwestorskie.

Już wcześniej Starosta Dariusz Lasecki podkreślał, że: - Trend spadku bezrobocia w Powiecie jest bardzo ważny. Kluczem do tego jest działanie kompleksowe, obejmujące nasze wsparcie instytucjonalne, współpracę z inwestorami i kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym odpowiadające rynkowi pracy. Szereg realizowanych przez Powiat projektów i programów promujących zatrudnienie to ważny element tego procesu. Są to realne działania, realna pomoc, w wyniku której wiele osób zdobywa doświadczenie zawodowe i ma stały kontakt z rynkiem pracy. Na poziom zatrudnienia wpływa też ilość podmiotów gospodarczych, firm, które stawiają na rozwój w tutejszym otoczeniu. To prosta zasada – im więcej firm skupionych na danym obszarze, tym większa jego dynamika społeczna i gospodarcza. Sprzedajemy z sukcesem kolejne tereny inwestycyjne i tworzymy w ten sposób bazę podmiotów gospodarczych w naszym Powiecie.

Potwierdzenie tych słów znajdujemy w szerokiej współpracy z inwestorami na Polach Będuskich, a także w działaniach instytucjonalnych Powiatu. Od początku roku 826 osób zarejestrowanych w myszkowskim PUP zostało objętych różnymi formami aktywizacji zawodowej w postaci m.in. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji, refundacji, doposażenia, przygotowania zawodowego itp.

Na uwagę zasługuje również fakt, że decyzją Starosty Myszkowskiego w Starostwie Powiatowym – podobnie jak w ubiegłym roku – zostały zorganizowane staże zawodowe. Jest to duża szansa dla zwłaszcza młodych osób na poszerzenie zakresu doświadczeń zawodowych.

Ponadto PUP realizuje w bieżącym m.in. roku projekty dotyczące dwóch priorytetów inwestycyjnych :
    - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz  wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020; wartość projektu 1 678 066,90 zł,
    - trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; wartość projektu 2 271 421 zł.

Ponadto PUP realizuje w bieżącym roku program specjalny pod nazwą „Teraz my” skierowany do 55 osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy (osoby oddalone od rynku pracy, które ze względu na utratę motywacji do pracy i jej poszukiwania najtrudniej przywrócić na rynek pracy), o wartości 719 420 zł.
W tym roku PUP w Myszkowie pozyskał także dodatkowe środki pochodzące z rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej w ramach 3 programów skierowanych do :
    - bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
    - osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
    - bezrobotnych w ramach realizacji robót publicznych w rejonach wysokiego bezrobocia. Ogólna wartość pozyskanych środków finansowych na realizację tych programów wyniosła 1 482 300 zł.

Sprzedaż terenów inwestycyjnych i osadzanie nowych form biznesu na terenach Powiatu i wsparcie instytucjonalne dla osób bezrobotnych to ważne działania, które wpływają na obniżenie poziomu bezrobocia w Powiecie Myszkowskim.

10

LIS

2016

41885

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.