Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie : zwołania XXXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814 i poz. 1579 )

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 czerwca 2017 roku o godz. 14.00  XXXVII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji z dnia 30 maja 2017 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja na temat stopnia przygotowania, zaawansowania i realizacji zadań inwestycyjnych uchwalonych przez Radę Powiatu na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Myszkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Śląskiego zadania publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2016 rok .
11.1.Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia  Powiatu Myszkowskiego za 2016 rok.
11.2. Przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII745/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
11.3. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2016 rok.
11.4. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/131/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                  w Myszkowie.
11.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2016.
11.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2016 rok.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
       Andrzej Jastrzębski
 

19

CZE

2017

56540

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.