Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie : zwołania LIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na  podstawie  art.  15  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 roku, poz. 995 z późn. zm.)
postanawiam 

zwołać  na  dzień  27  czerwca  2018  roku  o  godz.  10.00 LIII  sesję  Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się  w  sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  Powiatu  w  Myszkowie  w  okresie
międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja nt. stopnia przygotowania, zaawansowania i realizacji zadań inwestycyjnych na
drogach, uchwalonych przez Radę Powiatu na 2018 rok.
6.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla  Zarządu  Powiatu  na  zawarcie
porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
7.Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania oceny sytuacji ekonomiczno –finansowej SP ZOZ w Myszkowie za 2017 rok.
8.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  SP ZOZ w Myszkowie za 2017 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu  Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2018 rok
12.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028.
14.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Myszkowskiego za 2017 rok .
14.1.Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia  Powiatu Myszkowskiego za 2017 rok.
14.2. Przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/72/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r
oku  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
14.3.   Przedstawienie   opiniistałych  Komisji  i  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2017 rok.
14.4. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu  Powiatu  w  Myszkowie  oraz  przedstawienie  Uchwały  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.
14.5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Myszkowskiego za rok 2017.
14.6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  dla  Zarządu Powiatu   w Myszkowie za 2017 rok.
15. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu z dnia 24 maja 2018 rok
u.16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Andrzej Jastrzębski

21

CZE

2018

21773

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.