Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6 informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie

1.    Wymagania niezbędne:
Dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:
a) posiada wykształcenie średnie,
b) posiada świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego 
    domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
    rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) bądź 
    zobowiąże się do ukończenia w/w szkolenia do dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku,
c) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą
    predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora,
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
    zawieszona ani ograniczona,
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
   niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
   przestępstwo skarbowe,
g) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało 
    potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej
    funkcji.

2.    Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie w pracy z dziećmi,
b) posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej,
    psychologii, pracy socjalnej,
c) znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu
    terytorialnego,
d) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
    pieczy zastępczej,
e) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
f) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
g) komunikatywność i kreatywność.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi   
    w placówce, w szczególności:
a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
b) zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
c) zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
d) zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
e) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
f) zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,
g) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
2) Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących
    poszczególnych wychowanków.
3) Organizacja sprawnego funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie,
         dbałość o mienie placówki.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków lub pod nr telefonu 34/315-79-08.20

GRU

2018

81691

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.