Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6 informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie

1.    Wymagania niezbędne:
Dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:
a) posiada wykształcenie średnie,
b) posiada świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego 
    domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
    rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) bądź 
    zobowiąże się do ukończenia w/w szkolenia do dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku,
c) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą
    predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora,
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
    zawieszona ani ograniczona,
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
   niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
   przestępstwo skarbowe,
g) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało 
    potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej
    funkcji.

2.    Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie w pracy z dziećmi,
b) posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej,
    psychologii, pracy socjalnej,
c) znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu
    terytorialnego,
d) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
    pieczy zastępczej,
e) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
f) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
g) komunikatywność i kreatywność.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi   
    w placówce, w szczególności:
a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
b) zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
c) zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
d) zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
e) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
f) zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,
g) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
2) Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących
    poszczególnych wychowanków.
3) Organizacja sprawnego funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie,
         dbałość o mienie placówki.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków lub pod nr telefonu 34/315-79-08.Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
20
GRU
2018
81926
razy
czytano

1218/4294

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski