Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 4 czerwca 2019 roku
 
w sprawie : zwołania XI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2019 roku, poz. 511)
p o s t a n a w i a m
zwołać na dzień 18 czerwca 2019 roku o godz. 9.00  XI sesję Rady  Powiatu  w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu  Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019-2028.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2018 rok (przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia  Powiatu Myszkowskiego za 2018 rok, przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/61/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego).
9. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2018 rok (złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie)
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2018 rok.
12. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
15. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta
 

05

CZE

2019

57390

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.