Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 20 listopada 2019 roku
 
w sprawie : zwołania XVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 28 listopada 2019 roku o godz. 9.00 XVII sesję Rady Powiatu                               w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego                 w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2019 Rady Powiatu                               w Myszkowie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Olsztyn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Żarkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół im.                            T. Kościuszki w Żarkach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Żarkach wchodzące w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego                I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Myszkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Myszkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Myszkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Myszkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja  Myszkowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Żarkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół im.                         T. Kościuszki w Żarkach w pięcioletnie Technikum w Żarkach wchodzące w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego              z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy                       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok i 2020 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019 na zadania inwestycyjne.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019-2028
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski. 
27. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu z dnia 22 października 2019 roku .
28. Wnioski i oświadczenia radnych.
29. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
30. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Picheta
 

22

LIS

2019

31210

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.