Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie : zwołania XLII  sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.) p o s t a n a w i a m zwołać na dzień 25 listopada 2021 roku o godz. 8.30 XLII sesję Rady Powiat w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/241/2021 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 25.03.2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLI/290/2021 z dnia 28.10.2021 r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Powiatu Myszkowskiego
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Powiatu w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu edukacji publicznej i prowadzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/195/2016 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Myszkowskiego  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030.
17. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu z dnia 28 października 2021 roku 
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
20. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta

19

LIS

2021

418

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.