Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie : zwołania LIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528)
p o s t a n a w i a m zwołać na dzień 29 czerwca 2022 roku o godz. 9.00  LIII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się  formie zdalnej,  z następującym porządkiem obrad :
      
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie powiatu za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myszkowie wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2021 rok (przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Myszkowskiego za 2021 rok, przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/67/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego).
9. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2021 rok (złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie)
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Myszkowskiego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli, prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
16. Przyjęcie protokołów z L sesji Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku, LI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 18 maja 2022 roku, LII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 8 czerwca 2022 roku.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
19. Zamknięcie obrad sesji.
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Janusz Romaniuk

15

CZE

2022

434

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.