Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie : zwołania LIX sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 29 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 LIX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2023 rok.
8. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa w sprawie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2023 rok.
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
10. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa.
11. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
12. Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
14. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2023 rok. 
15. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myszkowskim na lata 2023-2028”
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2023 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2023 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
22. Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2022 roku.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
25. Zamknięcie obrad sesji.
 
Wiceprzewodniczący Rady
Janusz Romaniuk

15

GRU

2022

252

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.