Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie : zwołania LXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 29 czerwca 2023 roku o godz. 8.00  LXVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
      
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz  z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie powiatu za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myszkowie wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok (przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok, przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/69/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu  w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego).
9. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2022 rok (złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku  w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/105/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu      w Myszkowie)
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wysokość środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
15. Przyjęcie protokołu  LXVI sesji Rady Powiatu z dnia 25 maja 2023 roku.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18. Zamknięcie obrad sesji.
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Janusz Romaniuk

15

CZE

2023

309

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.