Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Myszków, 11 sierpnia 2006 roku
Leon Okraska
Burmistrz Myszkowa


Szanowny Panie Burmistrzu,

Z wielkim zdumieniem przyjęliśmy Pańskie Oświadczenie, zamieszczone na łamach "Kuriera Jurajskiego" Nr 31 z dnia 10 sierpnia 2006 roku oraz "Gazety Myszkowskiej" Nr 32 z dnia 11 sierpnia br.
Powszechnie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że jest to droga powiatowa, ale dziękujemy Panu za przypomnienie. Brakuje jednak w Pana Oświadczeniu rzetelności.
Problem zalewania wodami opadowymi ulicy Słowackiego w Myszkowie spowodowany jest, jak Panu doskonale wiadomo, brakiem prawidłowego odwodnienia ulic przyległych do ulicy Słowackiego.
W związku z tym faktem, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie wielokrotnie zwracał Panu uwagę na brak prawidłowego odwodnienia zarządzanych przez Miasto dróg, gdyż aż 97 % (dziewięćdziesiąt siedem procent!) wód opadowych znajdujących ujście w ulicy Słowackiego pochodzi z terenu i ulic przyległych do ulicy Słowackiego, za stan których Pan odpowiada!
Panie Burmistrzu czy to nie obłuda z Pana strony? Jak "Rwący potok - Słowackiego" to problem powiatu, jak modernizacja drogi i budowa kanalizacji deszczowej to zasługa Burmistrza.
Prawdą jest, iż Miasto Myszków wspiera tą inwestycję na podstawie Porozumienia z Powiatem Myszkowskim kwotą 1, 25 mln zł. Ale wartość inwestycji wg Kosztorysu to ponad 10,5 mln i pozostałe środki, pozyskano przez Powiat z Unii Europejskiej i z budżetu Powiatu. Projekt "Przebudowa drogi powiatowej S - 3810 ul. Słowackiego w Myszkowie" zgłoszony został przez Powiat Myszkowski bez udziału Miasta, więc takie twierdzenie, że dla Pana to najważniejsza inwestycja w Mieście, bo wywalczona na ten cel dotacja sięga aż 7,5 mln zł, jest naprawdę obłudne. Czyżby Pan sugerował, że był jakikolwiek udział Pana lub Miasta w pozyskaniu tych środków? Dzięki Powiatowi pozyskano środki i dlatego ta inwestycja jest realizowana.
Uważamy, że warto zwrócić uwagę mieszkańców Miasta Myszkowa na fakt, że inicjatywa zawarcia Porozumienia między Powiatem Myszkowskim a Miastem Myszków w przedmiotowej wspólnej inwestycji wyszła, ze strony powiatu a nie miasta.
Należy również podkreślić fakt, że wartość robót drogowych to ok. 50% wartości inwestycji, a 50% to kanalizacja sanitarna i deszczowa i udział gminy Myszków odnosi się tylko do tego zadania, które i tak jest współfinansowane przez Powiat.
W tekście "Urząd Miasta Myszków informuje", zamieszczonym w tym samym wydaniu "Gazety Myszkowskiej", zapowiada Pan również swój udział celem nadzoru otwarcia ofert w ponowionym przetargu publicznym na wykonanie robót na ul. Słowackiego. Zarząd Powiatu przypomina Panu, że od początku realizacji projektu uczestniczą w nim przedstawiciele Urzędu Miasta w Myszkowie.
Czyżby Pan Burmistrz miał jakiekolwiek zastrzeżenia co do prawidłowości przeprowadzenia procedur przetargowych?
Nadmieniamy, że otwarcie ofert może obserwować każdy mieszkaniec, a nie tylko Pan Burmistrz.
Informujemy, że ponownie został ogłoszony przez Powiat Myszkowski przetarg na wykonawcę robót na ulicy Słowackiego i 31 sierpnia br. mija termin złożenia ofert.
Zakończenie tej inwestycji, nie rozwiąże jednak do końca problemów zalewania ulicy Słowackiego, jeżeli nie zostanie uporządkowana gospodarka wodno - ściekowa na terenia Miasta Myszkowa.

W imieniu Zarządu Powiatu oraz Powiatowego Zarządu Dróg przepraszamy mieszkańców za zaistniałą sytuację spowodowaną ulewnymi opadami deszczu.

Szanowny Panie Burmistrzu,

W materiale prasowym Urzędu Miasta, w rubryce "Urząd Miasta Myszków Informuje", zamieszczonym na łamach Gazety Myszkowskiej Nr 32 z dnia 11 sierpnia br. "Dotacja na likwidację barier" zawarto zdanie: "...zgodnie z treścią złożonego przez miasto wniosku...", w związku z czym, czytelnik może odnieść wrażenie, że to Urząd Miasta w Myszkowie złożył wniosek do PFRON-u o uzyskanie środków na likwidację barier architektonicznych. Jest to nieprawdą.
Gmina Myszków reprezentowana przez Pana w dniu 29 marca 2006 roku zawarła z Powiatem Myszkowskim Porozumienie, w myśl którego, Powiat Myszkowski zobowiązał się w imieniu Miasta Myszkowa, do złożenia Wystąpienia do Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach, o przyznanie środków na realizacje zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych na terenie Miasta Myszków, tj. likwidacji barier w placówce edukacyjnej Przedszkole Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym oraz Zespole Szkół Publicznych Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, które to Wystąpienie Powiat złożył w dniu 30.03.2006 roku.
Zobowiązał się Pan do zabezpieczenia środków w wysokości 25% kosztów zadania, będących uzupełnieniem kwoty dofinansowania przez PFRON na ich realizację.
W myśl Porozumienia Miasto Myszków umożliwia również przedstawicielom Powiatu dokonanie kontroli wydatkowanych przez Miasto kwot.
Powiat Myszkowski, a nie Gmina Myszków, był więc jednostką samorządową, która wystąpiła bezpośrednio do PFRON o przyznanie środków.
W dniu 12 lipca 2006 roku Powiat Myszkowski zawarł Umowę z PFRON w Katowicach na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami", na podstawie której pieniądze zostały przyznane Powiatowi Myszkowskiemu celem realizacji zadań na terenie Gminy Myszków.
Śląski Oddział PFRON przeznacza na ten cel środki finansowe do łącznej wysokości 35.625,24 zł.
W dniu 7 sierpnia br. Starostwo Powiatowe w Myszkowie przekazało do Miasta Myszków trzy jednobrzmiące egzemplarze umowy dot. realizacji tych zadań, po podpisaniu której rozpocznie się ich realizacja.
Na chwilę obecną jednak nie podpisał Pan jeszcze przedmiotowej umowy.

Panie Burmistrzu,

Kierujemy na Pana ręce, niniejszy List Otwarty, celem poinformowania Mieszkańców Miasta Myszkowa i wyjaśnienia rzeczywistej sytuacji związanej z problemem ulicy Słowackiego.
Społeczeństwo powinno mieć bowiem, rzetelne i prawdziwe informacje.
Czy aby niezbyt często zasługi innych przypisuje Pan sobie jako swój osobisty sukces?

Zarząd Powiatu
w Myszkowie

17

SIE

2006

8065

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.