Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sprawozdanie Przewodniczącego z prac Zarządu Powiatu za okres 2002 - 2006

Zarząd Powiatu w Myszkowie w okresie 2002 - 2006 r. odbył 118 posiedzeń.


fot. Andrzej Kozłowski
Starosta Ryszard Chachulski

W okresie sprawozdawczym podjął 456 uchwał, z tego:
Wykonanie budżetu powiatu - 216
Oświadczenia woli, upoważnienia, pełnomocnictwa członków zarządu i kierowników jednostek powiatowych - 14
Gospodarowanie mieniem - 108
Sprawy inne zastrzeżone ustawami do kompetencji Zarządu Powiatu-7
Oświata - 60
Drogi publiczne - 10
Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek powiatowych - 8
Ochrona środowiska - 8
Sprawy organizacyjne jednostek powiatowych - 10
Stypendia z EFS - 12
Zdrowie - 2
Realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 1

Organ nadzoru i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach badając zgodność podjętych przez Zarząd Uchwał w ani jednym przypadku nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa przy ich podejmowaniu.

Ponadto Zarząd podejmował szereg stanowisk, rozpatrywał wnioski jednostek organizacyjnych oraz zainteresowanych osób prawnych i fizycznych kierowanych do Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych uczestniczyli kierownicy tych jednostek.

Szczegółowe sprawozdania z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu przedstawiałem Wysokiej Radzie na każdej sesji, co umożliwiło Radnym II kadencji Rady Powiatu na bieżąco śledzić i kontrolować pracę Zarządu.


fot. Andrzej Kozłowski
Starosta Ryszard Chachulski

Chciałbym w tym miejscu nadmienić, że okres II kadencji to okres wytężonej pracy zwišzanej z pojawieniem się nowych możliwości pozyskiwania środków na finansowanie wyznaczonych inwestycji, przede wszystkim z funduszy unijnych i tak:
- na prace modernizacyjne na drodze powiatowej ul. Słowackiego - Nowa Wieś w Myszkowie Powiat pozyskał blisko 7,8 mln zł

- dzięki staraniom Zarządu na modernizacje dróg powiatowych pozyskaliśmy środki pozabudżetowe m.in. z Ministerstwa Finansów, Zarządu Województwa Śląskiego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Programu SAPARD oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 16,5 mln zł

- również z własnego budżetu przeznaczamy rocznie ok. 1,2 mln zł na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych,

- na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich wydano ponad 7,5 mln zł

- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane w ramach trzech własnych programów stypendialnych "Studia bez barier" dla studentów i "Równy start" dla uczniów pozwoliły na wypłacenie stypendiów na sumę: 1.947.268,00 zł dla uczniów i 1.090.050,00 zł dla studentów.

Powiat wydał:
- blisko 2 mln zł na pomoc w zakresie rehabilitacji społecznej dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, imprezy sportowe, kulturalne, rekreacyjne i turystyczne dla osób niepełnosprawnych oraz zakupując sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne,
- blisko 150 tys. zł na utworzone w 2005 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- ponad 450 tys. zł na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka,
- ponad 650 tys. zł dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze na usamodzielnienie się,
- oraz blisko 9 mln zł na Dom Pomocy Społecznej w Poraju.

Mimo, że opieka zdrowotna powinna być finansowana z budżetu państwa, Powiat przeznaczył na niš w okresie II kadencji łącznie 3.761.000,00 zł. Zakupiono również m.in. aparat rtg, aparat do znieczuleń, stół operacyjny, kolonoskop video, duodenoskop video, aparat usg z dopplerem, artroskop za kwotę ponad 950 tys. zł, z czego 750 tys. pozyskano z Unii Europejskiej.

Ponad 450 tys. zł przeznaczono z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na szereg inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, w tym m.in. na regulacje rowów wzdłuż dróg powiatowych, na zakup systemu selektywnego alarmowania dla straży pożarnej.

W latach 2002 - 2006 na programy rynku pracy pozyskano środki unijne o łącznej wartości 9.621 tys. zł.

Przeprowadzono także informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którego całkowity koszt wyniósł 6 mln. zł, z czego 1 mln zł pozyskano z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W latach 2003 - 2005 kosztem 300 tys. zł wykonano pomiar 32 km dróg powiatowych.

Podsumowując ze środków pozabudżetowych, głównie ze środków unijnych pozyskaliśmy w okresie II kadencji blisko 20 mln. zł.
Są to wymierne korzyści jakie nasz powiat osiągnął po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Powiat kończy kadencję 2002 - 2006 bez zobowiązań finansowych, z nadwyżką budżetową, z zabezpieczeniem finansowym rozpoczętych inwestycji.

29

PAŹ

2006

66004

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.