Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Myszkowie

informuje o możliwości składania ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu p/n :
"Promocja zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu":
1)Powiatowy Turniej Piłki Nożnej na boiskach trawiastych,
2) Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2007 r. na w/w zadania
wynosi 5.000 zł/ słownie: pięć tysięcy złotych/. W roku 2006 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 6.000 zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Organizacje pozarządowe, fundacje lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 oraz w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Podmioty składające i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny spełniać następujące warunki:
- posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej mającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i możliwością ich rozliczania,
- złożyć w terminie poprawnie i w czytelny sposób wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujący efektywne, terminowe i oszczędne wykonywanie zadania,
- wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji zadania.

Termin i sposób składania ofert

Kompletne oferty wraz z załącznikami, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. nr 264, poz. 2207 ) należy składać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2 lipca 2007r. do godziny 15.00 w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Myszkowie,
ul. Pułaskiego 6, 42- 300 Myszków lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek o treści: "Organizacje pozarządowe - Konkurs ofert 2007 na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej".
Procedury przeprowadzania konkursu, ogłoszenie otwartego konkursu ofert,regulamin konkursu ofert są do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie. Druki ofert można pobrać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich ( IV piętro,
pokój nr 403 ) oraz w wersji elektronicznej na stronie:

http:// bip.computerland.pl/powiat_myszkowski/

28

MAJ

2007

67052

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.