Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zdecydowaną większością głosów, po rozpatrzeniu i przyjęciu przedstawionego przez Starostę Myszkowskiego Mariana Wróbla sprawozdania, na piątkowej sesji Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za rok 2007. Na 19 radnych obecnych podczas głosowania za udzieleniem absolutorium głosowało 14, przeciw było pięcioro radnych opozycji.


Fot. Andrzej Kozłowski
Głosowanie nad absolutorium

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca następnego roku. Zarząd Powiatu w Myszkowie wypełnił nałożony nań ustawowy obowiązek i wymagane dokumenty przekazane zostały zarówno organowi stanowiącemu jak i kontrolnemu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, jak i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu we wszystkich obszarach. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 27 marca i 7 kwietnia br. dokonała oceny wykonania budżetu za 2007 r. i skierowała do Rady Powiatu wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2007 rok.
Po analizie przedłożonych przez Zarząd materiałów, RIO nie przekazała żadnych uwag co do sprawozdań, nie wykazała rozbieżności czy nieprawidłowości danych liczbowych. Również sprawozdanie opisowe spełniało w opinii RIO dyspozycje prawne co do szczegółowości. Realizacja wydatków i dochodów prowadzona była w sposób prawidłowy. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi został wykonany pod kątem dotacji i wydatków.
Budżet Powiatu na 2007 r. przyjęty został 29 stycznia 2007 r. Po stronie dochodów zaplanowano na 2007 r. kwotę 42.546.44 zł, natomiast po stronie wydatków 43.374.215 zł. W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowiły 38,22%, subwencja ogólna 31,13% i dotacja celowe 30,63%. Po stronie wydatków 74,96% to wydatki bieżące, a 25,03% to wydatki majątkowe. Otrzymane dotacje stanowią 40,31% wszystkich dotacji oraz 12,35% dochodów ogółem.
Po głosowaniu Starosta Marian Wróbel powiedział: "W imieniu własnym i Zarządu Powiatu dziękuję za udzielenie absolutorium i okazane tym samym zaufanie. Ten Zarząd pracował i pracuje dobrze. Na bieżąco odbywają się posiedzenia, na których omawiane są wszystkie istotne dla tego organu sprawy. Zarząd zwracał pilną uwagę na dyscyplinę finansową. Przede wszystkim wykonywał należycie uchwały Wysokiej Rady i gwarantuje prawidłowość wykonywania swoich obowiązków. I tak też będzie w przyszłości".

25

KWI

2008

29265

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.