Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 9 czerwca 2011 roku

w sprawie : zwołania IX sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 15 czerwca 2010 roku o godz. 10 00 IX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu z dnia 26 maja 2011 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2010 r.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2010.
8. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie z działalności „Zespołu” w roku 2010 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Myszkowskiego za 2010 rok .
9.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Myszkowskiego za 2010 rok.
9.2. Przedstawienie Uchwały Nr 4100/VII/64/2011 z dnia 19 kwietnia 2001 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz informacją o stanie mienia.
9.3. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2010 rok.
9.4. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej .
9.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2010.
9.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu poprzez likwidację Oddziału Otorynolaryngologicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego na finansowanie kosztów zadań i inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 z dnia 25.03.2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie : przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do projektu pn. „Mam zawód, mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad sesji.

10

CZE

2011

56373

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.