Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Koniec kadencji w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 28 lipca odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W tym roku kończy się 4-letnia kadencja Rady powołanej przez Starostę Myszkowskiego.

Zarządzeniem Nr 28/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. powołano Radę w składzie: Barbara Łukasik – przewodnicząca, Leokadia Mizerska – Wiceprzewodnicząca, Danuta Łoniewska – Sekretarz oraz członkowie: Zofia Jastrzębska i Bogdan Wawrzyniak. Zadaniem zespołu było inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, a także opiniowanie i ocena projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. W ciągu 4 lat zorganizowano wiele spotkań i posiedzeń, których celem była pomoc i wsparcie dla osób nie w pełni sprawnych. Członkowie Rady odwiedzali Domy Pomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenu powiatu, by jeszcze bliżej poznać problemy i trudności osób niepełnosprawnych.

Na spotkaniu w dniu 28 lipca 2011 r. członkowie wraz z Wicestarostą Janem Kierasem i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyną Chałupką wysłuchali sprawozdania z działalności Rady za okres 2007 – 2011. Szczegółowo przedstawiono terminy kolejnych posiedzeń i tematy, jakie podejmowano podczas spotkań. Dużo mówiło się m.in. o aktywizacji zawodowej, dostępności do opieki medycznej i dostosowaniu mieszkań, komunikacji i budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Omówiono również funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej i działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Instytucja ta szczególnie pozytywnie wpłynęła na pracę Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Za pomoc w organizowaniu spotkań i przygotowanie materiałów członkowie Rady złożyli gorące podziękowania na ręce Dyrektor Chałupki.

Po sprawozdaniu głos zabrał Bogdan Wawrzyniak, Prezes Jurajskiej Spółdzielni Pracy, który zwrócił szczególną uwagę na działania rządu zniechęcające do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kolejne decyzje i rozporządzenia, a w końcu nowelizacja ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, utrudniały w ostatnim czasie zdobycie przez zakłady statusu zakładu pracy chronionej. Przewodnicząca Barbara Łukasik wspomniała o problemach wynikających z ograniczonych środków finansowych. Likwidowane są dotacje dla stopnia lekkiego i zaostrza się kryteria zakładów pracy chronionej.

W przemówieniu Wicestarosty wiele pochlebnych słów usłyszała Dyrektor Grażyna Chałupka: „życzyłbym sobie wszystkich kierowników, którzy podchodziliby tak profesjonalnie i skrupulatnie do swojej pracy, jak Pani Dyrektor”. Pan Kieras dziękował członkom Rady za zaangażowanie i chęć pomocy innym. Szczególnie docenił działania w zakresie budowania wrażliwości społecznej na potrzeby osób niepełnosprawnych i otwartości względem słabszych. Swoje słowa uznania skierował również do Prezesa Wawrzyniaka, który stara się wychodzić naprzeciw potrzebom innych i zatrudnia osoby niepełnosprawne. Przyjazna atmosfera i postawa zgromadzonych osób pozwoliła Wicestaroście na osobiste refleksje nad zdrowiem i własnym życiem. Pan Kieras wspomniał o statuetkach życia, których jest fundatorem od kilku lat. Wicestarosta wręcza je osobom, „które dały siebie innym i robią dla potrzebujących więcej niż powinni”.

Na zakończenie Wicestarosta Jan Kieras wręczył wszystkim członkom Rady listy gratulacyjne i kwiaty, jako symbol podziękowania za uczestnictwo i działania na rzecz osób potrzebujących.

Spotkanie prowadził Wicestarosta Jan Kieras

Leokadia Mizerska, Barbara Łukasik, Danuta Łoniewska, Grażyna Chałupka, Bogdan Wawrzyniak (od lewej)

01

SIE

2011

57985

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

28.07a_53215061.jpg

Zdjęcie: 28.07a_53215061.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.