Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie : zwołania XX sesji Rady Powiatu w Myszkowie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 listopada 2011 roku o godz. 12 00 XX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji z dnia 27 października 2011 roku i XIX nadzwyczajnej sesji z dnia 10 listopada 2011 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony osób doznających przemocy w rodzinie”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat z Panią Aneta Janoszką .
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni 1 m2 w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat z Firmą Usługowo – Handlową „Smakosz” .
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej po zajęciach szkolnych w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat z Panem Robertem Motylem .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 roku.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.


25

LIS

2011

35514

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.