Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wspieranie rodziny w świetle nowej ustawy

W myszkowskim Starostwie Powiatowym odbyło się seminarium dotyczące zadań gmin i Powiatu w kontekście nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kilkadziesiąt osób zjawiło się we wtorek 8 listopada na spotkaniu w sali sesyjnej, podczas którego rozważano aktualną sytuację samorządów w świetle ustawy wprowadzającej nowe zadania.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostę Myszkowskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Obecni byli m.in. Wicestarosta Jan Kieras, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Przewodnicząca Rady Gminy w Żarkach Stanisława Nowak, Dyrektor MGOPS w Koziegłowach Bożena Strzelecka-Kłopot, Dyrektor PCPR Grażyna Chałupka, Dyrektor MOPS w Myszkowie Agnieszka Ludwig, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach Teresa Kowacka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju Celina Giermala, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie Donata Bielawska i inni.
Przybyli także dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej spoza Powiatu Myszkowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Wicestarosty Jana Kierasa, który omówił zadania wynikające z dotychczasowej ustawy o pomocy społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Następnie przeszedł do części dotyczącej nowych zadań.

Ustawa, m. in. na poziomie powiatu wprowadza nowe instytucje wsparcia rodziny, takie jak: organizator pieczy zastępczej, koordynator pieczy zastępczej, rodzina pomocowa oraz zmienia dotychczasowe zasady wspierania, sprawowania i finansowania pieczy zastępczej oraz podział zadań administracji publicznej w tym zakresie.

Zebrani wysłuchali także prelekcji Bożeny Strzeleckiej-Kłopot na temat propozycji zmian w ustawie oraz Bartłomieja Mazurkiewicza z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, który omówił nową ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sposób szczegółowy.

Zmiany wprowadzone w wyniku nowej ustawy:
I) Powołanie do końca 2011 r. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którym
może być wyznaczona przez Starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot,
któremu powiat zleci realizację tego zadania.
II) Organizator pieczy zastępczej zatrudnia odpowiednią liczbę koordynatorów pieczy zastępczej (umowa o pracę w systemie zadaniowym lub umowa zlecenie). W okresie 3 lat, od dnia wejścia w życie ustawy, należy systematycznie zatrudniać koordynatorów ( w szczególności dla nowo powstałych rodzin ), zaś po 1 stycznia 2015 r. liczba zatrudnionych koordynatorów musi wynosić: 1 koordynator na 15 rodzin.

1) Rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka będą miały prawo do przerwy w wykonywaniu obowiązków (prawo do urlopu) lub w innych przypadkach niemożności sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem. W tym czasie opiekę muszą przejąć tzw. rodziny pomocowe. Tworzenie, przeszkolenie i finansowanie rodzin pomocowych to nowe zadanie powiatu. W okresie czasowego nie sprawowania opieki nad dziećmi, rodzinom zastępczym zawodowym nadal przysługiwać będzie wynagrodzenie.
2) Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit powoływanych zawodowych rodzin zastępczych; Rodzina zastępcza niezawodowa posiadająca pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, na jej wniosek, zostanie ustanowiona rodziną zastępczą zawodową. Starosta nie będzie zobowiązany do podpisania umowy tylko w przypadku, gdy nie pozwoli mu na to ustalony limit rodzin zastępczych zawodowych.
3) Zmiana wysokości świadczeń pieniężnych, nowe rodzaje świadczeń dodatkowych przysługujących rodzinom zastępczym oraz zmiana wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Kwoty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej zostały określone na nie mniej niż 660 zł w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz nie mniej niż 1 000 zł w rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinach zastępczych niezawodowych lub w rodzinnych domach dziecka.
Ponadto każdej rodzinie zastępczej oraz osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka starosta może przyznać: dofinansowanie do wypoczynku dziecka, dodatek na pokrycie kosztów związanych z remontem, zamianą mieszkania, utrzymaniem lokalu oraz inne dodatkowe świadczenia w związku ze zdarzeniem losowym, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Odmowa przyznania świadczeń dodatkowych musi nastąpić w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie.
4) Wprowadzono zasadę waloryzacji wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych. Wynagrodzenia rodzin zawodowych będą waloryzowane corocznie wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń określonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Natomiast kwoty pomocy finansowej na utrzymanie dziecka wypłacane wszystkim rodzinom zastępczym oraz inne świadczenia obligatoryjne i fakultatywne waloryzowane będą wówczas, gdy wzrost cen towarów i usług przekroczy 5 % w okresie od ostatnio przeprowadzonej waloryzacji tych świadczeń.
Określono także, iż rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 000 zł, a rodzinie pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nie mniej niż 2 600 zł miesięcznie.
5) Zatrudnienie (zadanie obowiązkowe, na wniosek strony) osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci.
6) Nowa definicja rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, uwzględniająca stopień pokrewieństwa. Funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej pełnić mogą jedynie wstępni i rodzeństwo dziecka. Uwzględniając powyższe znaczna cześć rodzin obecnie spokrewnionych z dniem wejścia w życie ustawy stanie się rodzinami tzw. niezawodowymi, co oznacza wypłatę wyższego świadczenia i możliwość ubiegania się o status rodziny zawodowej.
7) Placówki opiekuńczo-wy¬chowawcze docelowo do 2020r. mają być przeznaczone maksymalnie dla 14 dzieci. Starosta będzie mógł zapewnić dla tak małych placówek wspólną obsługę ekonomiczno-adminis¬tra¬cyjną i organizacyjną.
8) Zmieniono także zasady przyznawania oraz określania wysokości pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.


Wicestarosta Jan Kieras otwiera seminarium


Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i pozostali goście wysłuchali ciekawych wykładów

09

LIS

2011

86878

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Seminarium1_702674590.JPG

Zdjęcie: Seminarium1_702674590.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.