Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Powiat Myszkowski na koniec 2011 roku

Zarząd Powiatu w Myszkowie ze Starostą Wojciechem Pichetą jako przewodniczącym zanotował znakomite wyniki w drugim półroczu 2011. Dzięki intensywnej pracy, przemyślanym decyzjom i współpracy z Radą Powiatu udało się przeprowadzić szereg ważnych inwestycji, poprawić sytuację Powiatu Myszkowskiego pod względem działalności bieżącej, zmniejszyć zadłużenie, nawiązać kontakty z innymi powiatami, które mogą zaowocować przyszłymi inwestycjami, pozyskać miliony złotych ze środków Unii Europejskiej i Województwa Śląskiego, sprzedać mienie należące do Powiatu, i wreszcie – przygotować realistyczny projekt budżetu na rok 2012.

Powiat zmniejszył zadłużenie!

Podczas gdy w całym kraju samorządy borykają się z wielkimi trudnościami i popadają w długi sięgające nieraz dopuszczalnego limitu 60% rocznych przychodów, Powiat Myszkowski na przestrzeni drugiego półrocza 2011 r., doprowadził do zmniejszenia zadłużenia.
W momencie, kiedy obowiązki Starosty obejmował Wojciech Picheta, czyli na koniec lipca, zadłużenie Powiatu Myszkowskiego wynosiło 20.097.612,05 zł. Tymczasem racjonalna polityka kredytowa doprowadziła do tego, że na dzień 31 grudnia 2011 roku poziom zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszył się do kwoty 15.773.202,00 zł. Kwota ta jest mniejsza od zakładanego wcześniej progu zadłużenia, jaki Powiat miał osiągnąć na koniec roku.

Wypada tu zaznaczyć, że zaciąganie kredytów w warunkach, kiedy ich sumaryczna wysokość nie stanowi zagrożenia dla budżetu Powiatu, jest ze wszech miar korzystne dla mieszkańców. Efektem tychże zobowiązań są bowiem ważne inwestycje, które w innym przypadku nie mogłyby zostać przeprowadzone.

Powiat pozyskał miliony – inwestycje drogowe!

Ważną sferą działalności Zarządu jest projektowanie inwestycji na drogach powiatowych bądź wojewódzkich (w określonych przypadkach).
Sieć komunikacyjna na terenie Powiatu Myszkowskiego sukcesywnie się poprawia, czego dowodem są przedsięwzięcia drogowe na przestrzeni ostatniego półrocza. Wyrazistym przykładem troski o stan dróg w Powiecie Myszkowskim jest pozyskanie w ostatnim kwartale 2011 roku środków na realizację inwestycji drogowych w Gminie Niegowa.
Powiatowy Zarząd Dróg mógł przeprowadzić inwestycje na czterech drogach powiatowych wyłącznie dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji Zarządu Powiatu w związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Działania Zarządu w odniesieniu do tych inwestycji są jaskrawym dowodem umiejętności podejmowania decyzji w sytuacji, kiedy występują niewielkie zagrożenia mogące uniemożliwić zdobycie środków.
W wyniku szybkiej decyzji Zarządu Powiat Myszkowski pozyskał ogółem prawie 2,7 mln zł ze środków unijnych i państwowych.

< b>Tym samym w Gminie Niegowa zrealizowano zadania:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1016S, od granicy Powiatu, przez Mzurów do Niegowy – w 2011 poniesiono nakłady w wysokości 508.851 zł, w tym z budżetu państwa – 479.683 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1015S od Mzurowa przed Dąbrowno do granicy Powiatu – w 2011 r. poniesiono nakłady w wysokości 278.593 zł, w tym środki z budżetu państwa – 270.646 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1711S, odcinek od DW 789 przez Bliżyce – dofinansowanie z Funduszu Solidarności w kwocie 1.140.121 zł, środki Powiatu – 8.895 zł
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1713S na odcinku od DW 789 do Mirowa – dofinansowanie z Funduszu Solidarności w kwocie 999.010 zł, środki Powiatu – 7.795 zł.

Warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Solidarności było zakończenie inwestycji do końca 2011 roku. To oznaczało, że procedurę przetargową trzeba było podjąć jeszcze przed formalnym potwierdzeniem pozyskania środków. Tylko takie rozwiązanie gwarantowało rozpoczęcie prac jak najwcześniej, jeszcze zanim pogorszy się pogoda.
Gdyby jednak środków nie przyznano, jedynym wyjściem byłoby odwołanie przetargu, w wyniku czego oferenci mieliby prawo zażądać zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem swoich ofert, co mogłoby kosztować Powiat ok. 20 tys. zł.
Starosta Myszkowski Wojciech Picheta nie miał najmniejszych wątpliwości, że trzeba było podjąć natychmiastowe i prężne działania.

- Procedury ogłoszenia przetargów musieliśmy rozpocząć jak najprędzej- mówił Starosta w październiku, argumentując, że warto zaryzykować 20 tys., żeby móc pozyskać 2,7 mln zł. Jego zdecydowana postawa okazała się decydująca w sytuacji, kiedy zaczęły rodzić się wątpliwości – czy rzeczywiście Powiat otrzyma środki, czy zdąży skończyć inwestycję do końca roku itp.

Z pozostałych działań drogowych dzięki dobrej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich udało się doprowadzić do naprawy szczelin dylatacyjnych na wiadukcie oraz wzmocnić bariery energochłonne.

Kolejnym przedsięwzięciem było położenie nowej nawierzchni na ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Powiat składa wnioski i nawiązuje kontakty!

W ostatnim czasie pozytywną weryfikację merytoryczną przeszły wnioski Powiatu Myszkowskiego na termomodernizację Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie i Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie. Oznacza to, że obie szkoły otrzymają konieczne środki.
Ponadto kolejnych 7 wniosków na realizację zadań ze środków Funduszu Solidarności UE czeka na rozpatrzenie.
Zarząd Powiatu nawiązał kontakty z powiatami Tarnogórskim, Częstochowskim i Zawierciańskim, które mogą zaowocować przeprowadzeniem kolejnych ważnych inwestycji.
Pozytywny obrót przybierają rozmowy z Powiatem Częstochowskim w kontekście projektu „Poprawa stanu dróg kluczem do rozwoju Subregionu Częstochowskiego”.
O ile pozytywnie zakończą się negocjacje z władzami Powiatu Zawierciańskiego, pojawia się szansa na wspólne pozyskanie środków na zmodernizowanie drogi między Borami a Górą Włodowską.
Działania związane z dużą ilością składanych wniosków, jak również otwartość na porozumienia z sąsiednimi powiatami oraz gminami wchodzącymi w skład Powiatu Myszkowskiego mogą w najbliższym czasie zaowocować kolejnymi spektakularnymi inwestycjami.

Powiat sprzedał działki na inwestycje!

O ile w okresie poprzednich kadencji Powiat Myszkowski miał kłopoty ze zbyciem mienia, o tyle już po kilku miesiącach działalności nowego Zarządu, udało się sprzedać działki wchodzące w skład tzw. Pól Będuskich, a więc terenów, które stają coraz atrakcyjniejsze pod względem inwestycyjnym.

Ogółem do końca 2011 roku sprzedano trzy działki.
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VIG” kupiło działkę nr 2062/40 za 258.152,40 zł brutto oraz działkę nr 2062/41 za 255 458,70 zł brutto.
- Państwo Bożena Łapot i Tomasz Łapot z Zawiercia nabyli działkę nr 2062/31 za 597 630,00 zł brutto.

Powiat się promuje – film!

Powstanie filmu promującego walory i atrakcje Powiatu Myszkowskiego to wydarzenie bez precedensu. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa promocyjna w historii Powiatu.
Podstawowym założeniem przy podejmowaniu decyzji o powstaniu filmu było ukazanie naszego terenu w bardziej dynamicznej formie. Udało się to znakomicie. Film w sposób jasny i czytelny uwypukla możliwości inwestycyjne na terenie Powiatu Myszkowskiego, wprowadza szereg informacji na temat warunków prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej, a także ukazuje mieszkańców Powiatu jako jednostki aktywne i przedsiębiorcze.
Podkreśla się wagę pozytywnego nastawienia tutejszego samorządu. Zarówno Starosta Wojciech Picheta, jak i wicestarosta Jan Kieras zachęcają do przyjazdu w te strony, dając tym samym dowód wielkiej otwartości i przychylności dla biznesu. To czytelny sygnał: samorząd i biznes mają wspólne cele i powinny wzajemnie ułatwiać sobie możliwość osiągnięcia porozumienia.
- Podejmując decyzję o realizacji filmu, kierowałem się myślą o tym, że przyszłość tych stron zależy w równej mierze od aktywności naszych mieszkańców, jak i od sięgnięcia po wszelkie możliwości dotarcia do tych grup społecznych, których postawa reprezentuje takie cechy jak przedsiębiorczość, odwaga, wyobraźnia, pracowitość, kreatywność.
Dziś pokazujemy i promujemy to, co udało się osiągnąć, aby osiągnąć jeszcze więcej. Dziś pokazujemy nasz potencjał, aby w pełni wykorzystać energię tutejszej społeczności
– mówił Starosta Wojciech Picheta, podkreślając przy tym, że Powiat Myszkowski może poszczycić się znakomitą współpracą międzygminną, bardzo dobrym położeniem i świetną siecią linii komunikacyjnych oraz szeregiem atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych.
Efekty podjętych działań promocyjnych w postaci sprzedanych działek na Polach Będuskich mówią same za siebie.

Powiat ma nowoczesny szpital!

Jedną z najważniejszych inwestycji w Powiecie Myszkowskim jest rozbudowa Szpitala. Zarząd Powiatu pod przewodnictwem Starosty Wojciecha Pichety przeznaczył dodatkowe 850 tys. zł, które znalazły się dzięki wprowadzonym oszczędnościom. W roku 2012 Szpital może liczyć na kwotę 2 mln zł.
Największa inwestycja w historii Powiatu Myszkowskiego dobiega powoli końca. Jej efekt stawia myszkowski szpital w rzędzie najlepiej wyposażonych placówek, dysponujących profesjonalną kadrą, jak również nowoczesnym sprzętem.

Powiat złapał drugi oddech

Powiat Myszkowski w drugiej połowie 2011 roku zarządzany przez nowy Zarząd złapał drugi oddech. Budżet na rok 2012 nie jest przeszacowany, a przy tym zakłada podjęcie działań w sprawie pozyskania środków na nowe inwestycje, pojawia się też duża szansa na zbycie kolejnych terenów inwestycyjnych. W ciągu kilku zaledwie miesięcy Zarząd Powiatu doprowadził do realizacji zupełnie nowych, nieplanowanych przedsięwzięć. Zmniejszenie zadłużenia poniżej założonego wcześniej progu zwiększa możliwości planowania kolejnych zadań inwestycyjnych z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Zarząd Powiatu Myszkowskiego - w osobach Wojciech Picheta (przewodniczący), Jan Kieras, Mariusz Trepka, Piotr Bańka, Michał Trojakowski - podkreśla ogromną wagę, jaką ma bezkonfliktowa współpraca w Radą Powiatu.
Radnych obecnej kadencji cechuje duże doświadczenie i znajomość realiów działalności samorządowej, dzięki czemu relacje na linii Rada – Zarząd mają charakter profesjonalny, a ich ostatecznym efektem są nowe inwestycje i obecna pomyślna sytuacja Powiatu Myszkowskiego.

Zarząd Powiatu, w imieniu wszystkich Radnych, składa Mieszkańcom Powiatu Myszkowskiego życzenia wielu sukcesów w 2012 roku.
Autor:  Rzecznik
27
STY
2012
74717
razy
czytano

2595/4291

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski