Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 19 stycznia 2012 roku

w sprawie : zwołania XXIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 stycznia 2012 roku o godz. 11 00 XXIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów: z XXI sesji z dnia 22 listopada 2011 roku i XXII sesji nadzwyczajnej z dnia 13 stycznia 2012 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/118/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXI/137/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w planie budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2012- 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu Powiatu Myszkowskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie projektu pt. „Wskażmy młodym drogę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2012 rok
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2012 rok.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zamknięcie obrad sesji.

20

STY

2012

82549

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.