Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 24 maja 2012 roku

w sprawie : zwołania XXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 maja 2012 roku o godz. 12 00 XXVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji z dnia 26 kwietnia 2012 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Myszkowskim za okres 2011 roku.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Myszkowskim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kowalskiego na działalność Starosty Myszkowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Myszkowski poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2012 – 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2012.
14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Myszkowskiego za 2011 rok .
14.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Myszkowskiego za 2011 rok.
14.2. Przedstawienie Uchwały Nr 4100/VII/66/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia.
14.3. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2011 rok.
14.4. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej .
14.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2011.
14.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2011 rok.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.

29

MAJ

2012

59113

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.