Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 16 sierpnia 2013 roku

w sprawie : zwołania XLI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.595 ),

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 23 sierpnia 2013 roku o godz. 10 00 XLI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji z dnia 21 czerwca 2013 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Analiza ekonomiczno – finansowa za I półrocze w SP ZOZ w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do projektu „Inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/248/2013 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie projektu pt. „Moja przyszłość to własna firma” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII, poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/270/2013 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Gminą Koziegłowy
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2013 rok w związku z realizacją projektów unijnych
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2013 – 2016
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podroży służbowych radnych Rady Powiatu w Myszkowie
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/206/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego
17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 .
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie obrad sesji.

16

SIE

2013

87821

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.