Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 18 października 2013 roku

w sprawie : zwołania XLIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.595 ),

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 października 2013 roku o godz. 12 00 XLIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji z dnia 27 września 2013 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Przygotowanie dróg do zimowego utrzymania na sezon 2013/2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/248/2013 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6a na rzecz realizacji projektu pt. : Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji na terenie powiatu myszkowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2013 rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2013 – 2016.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.

22

PAŹ

2013

37292

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.