Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Powiat Myszkowski na koniec 2013 roku

Zarząd Powiatu Myszkowskiego ze Starostą Wojciechem Pichetą jako przewodniczącym może pochwalić się znakomitymi wynikami w mijającym roku. Kluczem do rozwoju Powiatu była i jest przemyślana polityka finansowo-gospodarcza, dzięki czemu po raz kolejny udało się obniżyć zadłużenie, jak również podjąć wiele znaczących przedsięwzięć. Rok 2013 był bardzo udany pod względem inwestycji, Zarząd pozyskał wielomilionowe środki zewnętrzne, swoimi działaniami wsparł osoby bezrobotne i młodzież.

Zadłużenie Powiatu regularnie maleje
O przemyślanej i odpowiedzialnej polityce finansowej Zarządu świadczy dobitnie fakt, że duże przed kilkoma laty zadłużenie Powiatu Myszkowskiego sukcesywnie maleje. Kiedy w połowie 2011 roku obowiązki Starosty objął Wojciech Picheta, zadłużenie Powiatu przekraczało 20 mln zł. W wyniku działań Zarządu na koniec 2011 wynosiło już 15 mln 773 tys. zł, w roku 2012 pozostało praktycznie na tym samym poziomie – 15 mln 907 tys., a więc przestało szybko rosnąć mimo wielu kosztownych inwestycji przeprowadzonych w 2012 roku.
Kolejny rok przyniósł kolejną obniżkę poziomu długu. Na koniec 2013 roku planowane zadłużenie wynosi 14 mln 831 tys. zł., co oznacza spadek o ponad 1 mln zł w stosunku do roku poprzedniego.

Inwestycje na drogach powiatowych
Drogi powiatowe są z roku na rok coraz lepsze. Upływający właśnie rok okazał się bardzo udany dla Zarządu Powiatu w dziedzinie budownictwa drogowego. Dzięki szeregowi inwestycji w Powiecie poprawił się stan drogowej sieci komunikacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt, że większość została dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Gmina Niegowa:
- Odbudowa drogi powiatowej Nr1016 S odcinek Mzurów – Niegowa – ETAP IV
- Remont poboczy i rowów w ciągu drogi powiatowej nr 1711S od drogi wojewódzkiej 789 przez m. Bliżyce do granicy z powiatem zawierciańskim
- Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1017S w miejscowości Sokolniki

Gmina Koziegłowy:
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 3801 S, odcinek Koziegłówki – Osiek do skrzyżowania z drogą powiatową 3803S
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2310 S – etap II Siedlec Duży
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210 S ul. Św. Wawrzyńca w m. Cynków

Myszków
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul. Bory w Myszkowie - odcinek od skrzyżowania z ul. Stawową do granicy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Zawierciańskim.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul. 1-go Maja w Myszkowie
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w ul. Słowackiego.

Gmina Żarki
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013S. Odcinek: gr. powiatu – Zaborze

Wartość wszystkich robót drogowych w 2013 roku wyniosła 7.466.028 zł. Trzeba podkreślić, że Powiat Myszkowski na te działania pozyskał 4.640.152 zł.

Projekty miękkie
Powiat Myszkowski wspiera i promuje inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy. Temu celowi służą dalekosiężne projekty, rozwijające przedsiębiorczość. Ma to szczególne znaczenie dla osób bezrobotnych.
W 2013 roku miało miejsce zakończenie projektu „Biznes otwarty dla wszystkich”. Okazał się on sukcesem nie tylko Starostwa Powiatowego, ale przede wszystkim osób, które z skorzystały z pomocy i samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą. W ramach projektu rozmaitymi formami wsparcia objęto 55 osób.
Starostwo Powiatowe prowadzi również projekt „Profesjonalna Edukacja – Inwestycją w Naszą Przyszłość”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Projekt będzie realizowany do 30 września 2015 roku. Dzięki temu nastąpi poprawa poziomu wiedzy i umiejętności 230 uczniów.

Kardiologia w myszkowskim Szpitalu
W okresie pracy obecnego Zarządu Powiatu Myszkowskiego znacznie poprawiła się jakość usług w Szpitalu Powiatowym, który obecnie może uchodzić za wizytówkę całego Powiatu. Po oddaniu nowego pawilonu w 2012 roku, przeprowadzeniu modernizacji w innych segmentach (które trwają nadal) w roku 2013 w Szpitalu otwarto oddział kardiologii.
Sukces myszkowskiej jednostki nie byłby możliwy bez zaangażowania Starosty Myszkowskiego Wojciecha Pichety i całego Zarządu. Dzięki rozmowom między Dyrekcją Szpitala, Zarządem Powiatu i kierownictwem Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, myszkowski Szpital zapewnia dziś kompleksową terapię związaną z chorobami serca. Na oddziale diagnozowani oraz leczeni są pacjenci cierpiący na stabilną i niestabilną chorobę wieńcową, osoby z zawałami serca, jak również ciężką niewydolnością krążenia.

Ważne inwestycje – Pola Będuskie i „pałacyk”
W 2013 roku w kolejną fazę wkroczyły prace nad zrewitalizowaniem Pól Będuskich. Przypomnijmy, że to bardzo ważna inwestycja Powiatu Myszkowskiego, gdyż zrewitalizowane tereny zostaną przeznaczone pod strefę aktywności gospodarczej. To ogromna szansa na zmniejszenie bezrobocia i przyciągnięcie nowych inwestorów. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że przez obszar terenów rewitalizowanych przebiegać będzie planowana obwodnica, dzięki czemu wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna całego obszaru. Ma to ogromne znaczenie. Uzbrojone i znakomicie przygotowane tereny będą stanowić bazę dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zrewitalizowaniu podlega 42 ha pól z podziałem na działki inwestycyjne. Powstaną na tym terenie nowe drogi wewnętrzne i dojazdowe, chodniki, sieci instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, oświetlenie). Ostatecznie powstanie 18 działek budowlanych.

Ważną inwestycją jest również przebudowa tzw. „pałacyku”, budynku, w którym niegdyś mieścił się Powiatowy Urząd Pracy. Od czasu opuszczenia, pałacykowi grozi w coraz większym stopniu degradacja, w związku z tym Zarząd i Rada Powiatu podjęli decyzję o jego modernizacji.

Oświata
W 2013 roku Powiat Myszkowski przeznaczył znaczne środki na remonty w szkołach ponadgimnazjalnych. Było to łącznie ponad 361 tys. zł. Jest to suma znacznie większa niż w latach poprzednich i jedna z największych w historii. Przykładowo w 2010 r. było to zaledwie 130 tys. zł. Remonty prowadzono w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie, Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie oraz w Zespole Szkół w Żarkach.

- Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Myszkowskim stoi na wysokim poziomie, czego dowodem są bardzo dobre wyniki tegorocznego naboru. Uczniowie mają świadomość, że wybierając nasze szkoły, trafią do jednostek o znakomitym standardzie. Jako Zarząd, przywiązujemy ogromną wagę do jakości nauczania i warunków kształcenia w naszych szkołach, dlatego przeznaczamy znaczne środki na utrzymanie wysokich standardów - mówi Starosta Wojciech Picheta.

Warto podkreślić, że w 2013 roku szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Myszkowskim przyjęły znacznie więcej gimnazjalistów, niż miało to miejsce w poprzednich latach. Niewątpliwie jest to również efektem zainicjowanych przez Zarząd Powiatu spotkań dyrekcji i kadry nauczycielskiej z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Te działania wpisały się w pogłębienie współpracy między placówkami.

- Przyczyn trudnej sytuacji w oświacie jest bardzo dużo. Po pierwsze - niż demograficzny. Po drugie - część uczniów z naszego terenu wybiera szkoły poza Powiatem Myszkowskim. Staramy się przygotować ofertę oświatową na takim poziomie, aby jak najmniej uczniów nam ubywało i żeby wszyscy mogli znaleźć dobrą ofertę kształcenia. Możemy się pochwalić, że poprzez akcję informacyjno-edukacyjną udało się dokonać takiego naboru, jaki byśmy chcieli – dodaje Starosta.

Dzięki inicjatywie Starosty i Zarządu sytuacja oświaty w Powiecie Myszkowskim jest lepsza niż w innych regionach kraju.

Nowy symbole Powiatu
Powiat Myszkowski ma nowe insygnia. Długie prace nad herbem zakończyły się akceptacją nowych symboli przez Komisję Heraldyczną – organ opiniodawczo-doradczy ministra ds. administracji publicznej. Powiat Myszkowski może pochwalić się oficjalnymi symbolami w postaci herbu, sztandaru, flagi, łańcucha i pieczęci.

Działalność bieżąca, konkursy i współpraca zagraniczna

Warto zaznaczyć, że obok szerokiej działalności inwestycyjnej, Powiat stale prowadzi działalność bieżącą, wspiera stowarzyszenia sportowe i kulturalne, pomaga osobom przejawiającym szczególnie ważne inicjatywy obywatelskie, realizuje szereg zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu, utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej i wiele innych.
Powiat nie traci z oczu najważniejszych problemów naszego terenu, takich jak bezrobocie.
Ta działalność odbywa się także w ramach pracy jednostek wchodzących w skład zespolonej administracji Powiatu Myszkowskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy.

W 2013 roku Zarząd wsparł kilkadziesiąt imprez i konkursów o charakterze kulturalnym i taką samą liczbę zawodów sportowych na terenie całego powiatu. Pomoc uzyskały stowarzyszenia kulturalne i kluby sportowe, prowadzące działalność w Powiecie Myszkowskim.
Szczególnym przedsięwzięciem był zorganizowany przez Starostwo Powiatowe konkurs „Pamiętamy o Powstaniu Styczniowym”, w którym wzięli udział uczniowie z szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w czerwcu.

Powiat Myszkowski od lat prowadzi współpracę z Okręgiem Broxtowe w Anglii. W 2013 roku miała miejsce kolejna wymiana uczniów, jak również odbył się turniej piłkarski, w którym wzięły udział młodzieżowe zespoły piłkarskie z Broxtowe.
W 2013 roku Powiat Myszkowski zainicjował nawiązanie kontaktu z Okręgiem Drohobycz na Ukrainie. Oficjalna delegacja ukraińska zjawiła się na Dożynkach Powiatowych we wrześniu, a przedstawiciele Powiatu Myszkowskiego gościli na uroczystości 900 rocznicy istnienia Drohobycza. Początek współpracy ma wyznaczyć wymiana młodzieży oraz nawiązanie kontaktów między organizacjami pozarządowymi.

Sprawne funkcjonowanie Powiatu jest możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych.
Zarząd Powiatu w składzie: Przewodniczący Wojciech Picheta, Mariusz Trepka, Jarosław Kumor, Piotr Bańka, Michał Trojakowski - składa podziękowanie radnym Powiatu Myszkowskiego i pracownikom administracji powiatowej za merytoryczną i owocną współpracę, dzięki czemu w roku 2013 roku udało się tak wiele osiągnąć.


Wyremontowana droga powiatowa Niegowa-Mzurów


Ulica 1 Maja w Myszkowie po remoncie


Oddział kardiologii w Szpitalu oferuje znakomite warunki


Przykład ludzi przedsiębiorczych. Osoby, które wzięły udział w projekcie Starostwa prowadzą dziś działalność gospodarczą i tworzą miejsca pracy. Na zdjęciu ze Starostą Myszkowskim Wojciechem Pichetą i koordynatorem Michałem Knapikiem
Autor:  Rzecznik
27
GRU
2013
40103
razy
czytano

2311/4292

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Powiat1_317528652.jpg

Powiat1_317528652.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski