Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu podjęto bardzo ważne uchwały. Przede wszystkim radni przyjęli budżet, uchwalili również zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, co owocuje połączeniem dwóch oddziałów wewnętrznych w jeden. Przyjęto także nowy skład Rady Społecznej SP ZOZ. W gronie radnych pojawiły się nowe postacie.

To pierwsze sesyjne spotkanie radnych w roku 2015. Początek sesji wyglądał inaczej niż zazwyczaj, a to z powodu przyjęcia w skład Rady Powiatu nowych osób. Ślubowanie radnego złożyli Wiesława Machura, która zajęła miejsce Piotra Kołodziejczyka (złożył rezygnację w związku z objęciem stanowiska wiceburmistrza Koziegłów), oraz Krzysztof Klimek (w miejsce Mariusza Musialika, który został Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg). Tym samy Rada Powiatu obradowała w pełnym składzie.

Następnie Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pewną wymianę zdań wśród radnych wzbudził projekt uchwały „Powiatowego Programu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2015-2017”, w punkcie dotyczącym minimalnej liczby nowych zawodowych rodzin zastępczych. Przyjęto zamiast wcześniejszych dwóch nowych rodzin, jedną w roku 2015 oraz po jednej w 2016 i 2017.

Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski wyjaśnił, że w uchwale wystarczy przyjąć niezbędne minimum, natomiast zwiększenie liczby może nastąpić w razie gdy zajdzie taka potrzeba. Jest to logiczne rozumowanie, które jasno wskazuje, że nie ma potrzeby tworzenia czegoś, jeśli nie zachodzi taka konieczność.
Warto dodać, że w Powiecie Myszkowskim funkcjonowało w roku 2014 96 rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych).

Wybór przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Rady Społecznej SP ZOZ

W kolejnym punkcie radni wybrali ze swego grona przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Myszkowskim, którymi zostali Dorota Kaim-Hagar i Jakub Grabowski.

Ważnym elementem sesji był wybór delegatów Rady Powiatu do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Decyzją radnych wybrani zostali Andrzej Jastrzębski i Józef Lazar. Rada Powiatu powołała następnie pełny skład Rady Społecznej. Obok radnych powiatowych, jej członkami są osoby delegowane przez inne podmioty.

Ostatecznie w skład Rady Społecznej przy SP ZOZ wchodzą: Agnieszka Łosińska-Wykurz – przedstawiciel Wojewody Śląskiego, Józef Lazar, Andrzej Jastrzębski, Zofia Jastrzębska, Zenon Jarecki, Dorota Hajto-Mazur, Andrzej Pawłowski, Henryk Świerdza.

Zmiany w statucie SP ZOZ

Jednym z bardziej istotnych i budzących zainteresowanie punktów programu sesji była uchwała poświęcona zmianom w statucie SP ZOZ, dotyczących schematu organizacyjnego jednostki.

Zmiany polegają na połączeniu Oddziału Chorób Wewnętrznych I oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych II. W ich miejsce powstanie jeden duży oddział, na którym będą dostępne 53 łóżka, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej. Jednym z powodów zmian był fakt, że Oddział Chorób Wewnętrznych II nie spełnia wymagań lokalowych. Brakuje tam izolatki i pomieszczenia ze stanowiskiem intensywnej opieki medycznej, jak również umożliwiającego stałą obserwację pacjenta przez pielęgniarki. Połączenie Oddziałów pozwoli spełnić wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie personelu lekarskiego i sprzętu. Co więcej, Szpital zanotuje poważne oszczędności finansowe (likwidacja etatu Ordynatora, Oddziałowej i sekretarki medycznej).
Radni opozycji pytali, dlaczego uchwała ta nie została podjęta wcześniej, jeszcze w poprzedniej kadencji.

- To był czas, kiedy dogłębnie analizowaliśmy tę uchwałę. Jest to decyzja trudna. Pojawiały się argumenty za i przeciw. Po przeprowadzeniu dyskusji uznano, że odpowiedzialność za tę decyzję powinna wziąć nowa Rada Powiatu- powiedział radny Rafał Kępski, odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Starosty Dariusza Laseckiego, który stwierdził, że:

- Podtrzymuję swoje stanowisko, że 2 miesiące temu stwierdziliśmy, że nowa Rada powinna podjąć ten temat, gdyż to ona w obecnym składzie będzie przez długie lata funkcjonować.

Uchwalenie budżetu

Najważniejszym punktem programu było natomiast uchwalenie budżetu na 2015 rok. Integralną i ważną jego częścią jest wprowadzona przez obecny Zarząd autopoprawka, czyli zaproponowane zmiany. W ich wyniku zmniejszono planowane wydatki o kwotę aż 1.536.670 zł (dotyczy to wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych), natomiast planowane dochody zostały zmniejszone o 392.501 zł.
Zmniejszenie wydatków jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż zabezpiecza budżet Powiatu przed zwiększeniem zobowiązań kredytowych. Głównym składnikiem zmniejszenia wydatków jest obniżenie o 2 mln zł środków (z pierwotnych 3,7 mln zł) przeznaczonych na remont starej części Szpitala Powiatowego oraz wykreślenie zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa.

Jak podkreślają radni, nie ma żadnych obaw o przeprowadzenie całości remontu Szpitala. Chodzi o to, aby nie zaciągać następnego kredytu. Inwestycja zostanie przeprowadzona etapowo. Najpierw zostanie wyremontowany Oddział Dziecięcy. Radna Dorota Kaim-Hagar podkreślała, że obecnie warunki na nim panujące nie są zadowalające, wobec czego kwalifikuje się on do remontu w pierwszej kolejności.

- Dalsze remontowanie Szpitala będzie przeprowadzone, jak tylko pojawią się środki- zaznaczył Starosta i dodał zwracając się do członków byłego Zarządu – Panowie będąc w Zarządzie mieli pomysł wykonania klimatyzacji w Starostwie. Uważam, że to pomysł beznadziejny Mamy tylko trzy tygodnie prawdziwego lata. Dlatego ten projekt został w naszej autopoprawce skreślony.

Zamiast klimatyzacji Zarząd zaproponował wykonanie przyłącza gazowego do budynku Starostwa, w razie potrzeby budowę kotłowni w Starostwie, a także przyłącza gazowego i kotłowni do budynku dawnego tzw. „pałacyku” przy ul. Pułaskiego 42.

Starosta zaprezentował również całościowe stanowisko Zarządu Powiatu Myszkowskiego odnośnie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej.

- Zarząd Powiatu po dokonanej autopoprawce przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028 oraz uchwały budżetowej na 2015 rok i zwraca się do Rady Powiatu o uchwalenie powyższych uchwał- stwierdził Starosta.

Zanim przystąpiono do głosowania swoje zdanie przedstawiły kluby radnych. Opozycja, z natury rzeczy, była przeciwna, przede wszystkim ze względu na wprowadzone zmiany.
Radni z klubu Koalicja argumentowali za przyjęciem budżetu:

- Mam zaszczyt zarekomendować Państwu Radnym budżet na 2015 rok który został przygotowany przez poprzedni Zarząd Powiatu
z autopoprawką obecnego Zarządu. Jest to budżet zrównoważony gwarantujący realizację zaplanowanych inwestycji, realizację zadań bieżących przez starostwo i jednostki organizacyjne.
Wprowadzona autopoprawka ma na celu poprawić wynik finansowy polegający na zmniejszeniu deficytu budżetu który, a tym samym będzie zaciągnięty mniejszy kredyt . Wynik finansowy może być jeszcze lepszy w trakcie roku, ponieważ jest planowane wprowadzenie oszczędności wydatków. Dlatego po dogłębnej analizie wydatków jeszcze w pierwszym półroczu będzie konieczna nowelizacja budżetu. (…) Budżet ten nie zakłada także wydatków bieżących na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ oraz wszystkich wydatków na oświatę, a zakłada sprzedaż mienia (rewitalizacja i strefa) Dlatego też uważamy że realizacja budżetu na pierwszym jej etapie powinna być ostrożna. Natomiast w trakcie realizacji budżetu i po pierwszych analizach zostanie podjęta decyzja co do możliwości kolejnych inwestycji. Decyzja ta zostanie skonsultowana z cała Radą. Dlatego te z prosimy Rade o przyjęcie proponowanego budżetu na rok 2015
- w tych słowach radny Rafał Kępski przedstawił stanowisko klubu „Koalicja” w kontekście budżetu.
Uchwała została podjęta większością głosów.Krzysztof Klimek dołączył do składu Rady Powiatu


Radną została również Wiesława Machura

30

STY

2015

29421

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

radd1_543141038.JPG

Zdjęcie: radd1_543141038.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.