Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 18 listopada 2015 roku
w sprawie : zwołania XV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 roku, poz. 1445  z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 listopada 2015 roku o godz. 10.30  XV sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu  z  XIV sesji  z dnia 30 października 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pocztu sztandarowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Myszkowski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony osób doznających przemocy w rodzinie na lata 2016-2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myszkowskiego na lata 2016-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy od działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2015
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad sesji.

18

LIS

2015

42999

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.