Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku
 
w sprawie : zwołania XVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 roku, poz. 1445  z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 23 grudnia 2015 roku o godz. 10.30    XVI sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu  z  XV sesji  z dnia 27 listopada 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2016 – 2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2016 rok.
a) Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetowo – Finansowej,
b) Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w  tym opinii Komisji Budżetowo – Finansowej.
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
d) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
f) Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
g) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Myszkowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego.
14. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego najemcy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/2012 /2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn. zm.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.
 

16

GRU

2015

70158

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.