Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spektakularny spadek bezrobocia w Powiecie Myszkowskim

Bezrobocie w Powiecie Myszkowskim spada w szybkim tempie. Na koniec 2015 roku odnotowano najniższy poziom bezrobocia od 1998 roku. Oznacza to, że w całej historii Powiatu Myszkowskiego był to pod tym względem najlepszy rok. Sytuacja na rynku pracy znacznie się poprawiła, na co wpływ miały działania podjęte przez Powiat Myszkowski i szereg projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
 
Kompleksowość działań
Liczby mówią same za siebie. Jeszcze w 2013 roku bez pracy pozostawało 21,5% osób, podczas gdy końcówka roku 2015 przyniosła spadek stopy bezrobocia do poziomu 13,4%. Na koniec 2014 roku poziom ten wynosił 16,2%. 

Gołym okiem widoczna jest pojawiająca się długoterminowa tendencja zmierzająca do minimalizowania bezrobocia, co wskazuje na poprawę w sferze gospodarczej. 
Statystyki te wynikają m.in. z działań w postaci szeregu projektów i programów prowadzonych przez jednostkę Powiatu Myszkowskiego, jaką jest Powiatowy Urząd Pracy. Ogromne znaczenie ma także skuteczna polityka aktywizacji inwestycyjnej naszego terenu, realizowana przez Zarząd Powiatu. 

Ważnym i perspektywicznym ogniwem w łańcuchu tych działań jest sukcesywna sprzedaż przez Powiat Myszkowski terenów inwestycyjnych na uzbrojonych i przygotowanych dla działalności gospodarczej polach będuskich. Firmy, które dotychczas nabyły działki, zaczynają bądź mają w planach rozwijanie swoich inwestycji. Nowe kompleksy zakładowe, które już powstają na wyodrębnionych działkach, stanowią fundament dla zatrudnienia w następnych latach, a co za tym idzie są istotnym prognostykiem na przyszłość.
Warto przy tym zaznaczyć, że w ostatnich dniach sprzedano kolejną nieruchomość, a przetargi na następne są ogłoszone.

Spadek bezrobocia jest procesem rozłożonym w czasie, nie dzieje się natychmiastowo. Dlatego rysująca się tendencja spadku jego poziomu skłania do optymizmu, choć należy pamiętać o złożoności problematyki rynku pracy i trudnych do przewidzenia fluktuacji w sferze społeczno-politycznej, mającej wpływ na czynniki inwestorskie.
 
Podczas spotkania roboczego w Starostwie, w którym wzięli udział Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Dyrektor PUP Marek Węgrzynowicz i Z-ca Dyrektora Marzena Kulak, omawiano aktualną sytuację na rynku pracy oraz zakres działań, jakie Powiat zamierza podjąć w najbliższym czasie. W konsekwencji tych kroków może nastąpić dalszy stopniowy spadek bezrobocia w Powiecie Myszkowskim.
 
- Bardzo ważny jest trend spadku bezrobocia w Powiecie. Kluczem do tego jest działanie kompleksowe, obejmujące nasze wsparcie instytucjonalne, współpracę z inwestorami i kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym wpisujące się w specyfikę rynku pracy. Szereg projektów i programów promujących zatrudnienie, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy jest niezmiernie ważnym elementem tego procesu. Są to realne działania, realna pomoc, w wyniku której wiele osób zdobywa doświadczenie zawodowe, nowe umiejętności i przede wszystkim ma stały, aktywny kontakt z rynkiem pracy. Trzeba też pamiętać, że na poziom zatrudnienia wpływa ilość podmiotów gospodarczych, firm, które stawiają na rozwój w tutejszym otoczeniu. To prosta zasada – im więcej firm skupionych na określonym obszarze, tym większa jego dynamika społeczna i gospodarcza. Obecnie sprzedajemy z sukcesem kolejne tereny inwestycyjne i tworzymy w ten sposób bazę podmiotów gospodarczych na naszym terenie. Chciałbym także podkreślić wyniki naszych szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, których programy szkolne są przystosowane do specyfiki rynku pracy, jaka kształtuje się w całym kraju - mówi Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

bezro1.jpg
Spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym w Myszkowie poświęcone problematyce bezrobociu i rynku pracy; na zdjęciu: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Dyrektor Powiatowego Zarządu Pracy Marek Węgrzynowicz, Z-ca Dyrektora Marzena Kulak
 
Starosta podkreśla zalety współdziałania na kilku co najmniej płaszczyznach. Istotą jest współpraca między instytucjami samorządowymi i światem biznesu. 
Powiatowy Urząd Pracy utrzymuje kontakt z wieloma firmami, które prowadzą działalność na terenie Powiatu Myszkowskiego. 
Ponadto, jak podkreśla Dyrektor Marek Węgrzynowicz, PUP – jako jednostka organizacyjna Powiatu Myszkowskiego – wprowadza szereg inicjatyw, wzmacniających obecność na rynku pracy coraz większej grupy osób.
 
Programy i projekty powiatowe
Spadek bezrobocia w 2015 r. do poziomu 13,4% to w dużej mierze efekt działań w sferze prowadzonych programów i projektów, mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy. 
W 2015 roku PUP pozyskał ponad 12 mln zł, z czego 4 626 900 zł pochodziło z Funduszu Pracy, a 1 385 200 zł z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uzyskano ponad 6 milionów zł (1 339 800 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 2 841 200 zł w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój).
W pozostałej części środków z EFS w 2015 roku realizowano projekty, będące kontynuacją działań z lat poprzednich i rozpoczętych w ubiegłym roku – „Kierunek Przedsiębiorczość”, „Moja Przyszłość to własna firma”, „Dojrzały i Aktywny”, „Nowa Perspektywa”, „Szansa na Pracę”.
Ogółem tymi formami aktywizacji objęto prawie 1100 osób, w tym w ramach:
- staży – 511 osób
- robót publicznych – 136 osób
- prac interwencyjnych – 201 osób
- dotacji na rozpoczęcie działalności – 118 osób
- doposażenia stanowisk pracy – 77 osób
- przygotowania zawodowego i przyuczenia do zawodu – 10 osób
- bonów stażowych – 21 osób
- bonów zasiedleniowych – 11 osób
 
Plany na 2016 rok
Plany na najbliższe lata w dziedzinie ograniczenia poziomu bezrobocia w Powiecie Myszkowskim obejmują wiele aspektów. Poza wspomnianymi wcześniej kompleksowymi działaniami w sferze biznesowo-inwestorskiej, edukacyjnej i instytucjonalnej, istotną rolę odgrywa nieprzerwana praca Powiatowego Urzędu Pracy.
W 2016 r. PUP otrzymał 8 973 900 zł w wyniku podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
PUP ustalił już limity środków w 2016 r. na realizację projektów w ramach priorytetów inwestycyjnych. Jest to 1 621 826 zł na dostęp do zatrudnienia osób poszukujących pracy i biernych zawodowo

Kwota 2 271 421 zł – jest przeznaczona na priorytet dotyczący trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
PUP planuje objęcie aktywizacją zawodową w rozmaitych formach ok. 490 osób. Wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w obszarach składane będą po ogłoszeniu terminów ich naboru.

Środki w wysokości 4 893 052 zł z Funduszu Pracy PUP planuje przeznaczyć na realizację poszczególnych form zatrudnienia dla ok. 500 osób.
Wszystkie działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie są nakierowane na osiągnięcie wymaganego przez Wojewódzki Urząd Pracy kluczowego wskaźnika oceny projektów, jakim jest poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
 
Statystyki wskazują, że obraz zatrudnienia w Powiecie Myszkowskim staje się coraz jaśniejszy. O ile wcześniej poziom bezrobocia był bardzo wysoki, jeden z najwyższych w Województwie Śląskim, o tyle obecnie utrwala się tendencja do znacznej poprawy. Środki, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, jak również zakres projektów i programów oraz ich przystosowanie do specyfiki rynku, przyniosą pomoc wielu kolejnym osobom i mogą dzięki temu przyczynić się do utrzymania spadkowego trendu poziomu bezrobocia.
 

19

STY

2016

23526

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

bezro1_938344690.jpg

Zdjęcie: bezro1_938344690.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.