Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rusza drugi w tym roku konkurs FIO - Śląskie Lokalnie

CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć.

1. Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

2. Adresaci konkursu:
- Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
- Grupy nieformalne - nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:
- pomocy społecznej, działalności charytatywnej,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- turystyki i krajoznawstwa,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 
4. ŚRODKI FINANSOWE  PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2016 ROKU: 300.000,00 złotych.
 
5. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 8 marca 2016 r., godzina 23:59
 
6. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
a) Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 1 maja do 31 sierpnia 2016 roku.
b) Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.
c) Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej).

7. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.slaskielokalnie.pl

8. Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, oddziaływanie, zaangażowanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

9. Gdzie szukać informacji?
- na stronie  projektu: www.slaskielokalnie.pl
- za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku  do piątku  w godz. 9.00-16.00)
- w Biurach Partnerskich Projektu

Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl

Materiały do pobrania:
Ogłoszenie(1)-1.doc
Regulamin Programu FIO-ŚL 2016_konkurs 2.doc
Załącznik nr 1_Wzór wniosku o dofinansowanie(3).doc
Załącznik nr 2_Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie(3).pdf
Załącznik nr 3_Karta oceny formalnej(2).docx
Załącznik nr 3_Karta oceny merytorycznej(1).docx
Załącznik nr 4_Projekt umowy dla Wnioskodawców wymienionych w punkcie II.1. Regulaminu(1).doc
Załącznik nr 5_Projekt umowy dla Wnioskodawców wymienionych w punkcie II.2a. Regulaminu(1).doc
Załącznik nr 6_Projekt umowy dla Wnioskodawców wymienionych w punkcie II.2b. Regulaminu(1).doc

Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


23

LUT

2016

46484

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.