Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zarząd uzyskał absolutorium za rok 2015

Radni Powiatu w Myszkowie uchwalili absolutorium dla Zarządu z wykonania budżetu za rok 2015. Był to najważniejszy punkt tegorocznej sesji absolutoryjnej.
 
Starosta Dariusz Lasecki przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu, jak również pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu również zapoznali radnych z pozytywnymi opiniami.
W czasie minionego roku Powiat Myszkowski uzyskał dochody w wysokości 56.855.125,93 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że stanowią ona 102,37% dochodów planowanych. W zestawieniu z dochodami ciekawie prezentuje się wysokość wydatków, która wyniosła 54.840.825,91 zł, czyli 95,74% zaplanowanych wcześniej wydatków.
W roku 2015 Powiat zanotował dodatni wynik finansowy (dochody-wydatki) i wyniósł 2.951.417,40 zł.
Powiat z roku na rok zmniejsza poziom zobowiązań finansowych, wynikających z zaciągniętych kredytów. Tak było i tym razem, w ub. roku poziom zadłużenia zmalał do 14.954.570,00 zł.

Wyniki jednoznacznie dowodzą, że w ubiegłym roku zarządzanie Powiatem pod względem polityki finansowej i działań inwestycyjnych było racjonalne i przemyślane. Dzięki decyzjom Zarządu (Dariusz Lascki - Przewodniczący, Anna Socha-Korendo - Wiceprzewodniczący, Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec), wynik ostateczny przedstawia się bardzo pozytywnie, w związku z czym większość radnych nie miała wątpliwości, co do przyjęcia uchwały absolutoryjnej.

abs1.jpg
Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z wykonania budżetu w roku 2015: od lewej - Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Członkowie - Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Mariusz Morawiec

Gościem specjalnym na sesji był Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, który radnym Powiatu życzył dobrych działań na przyszłość.

Dowodem na dobre zarządzanie jest aktywność o charakterze inwestycyjnym. Z ważniejszych działań tego typu, obok realizacji bieżących wydatków pomocy społecznej, prowadzenia programów dla bezrobotnych, Powiat Myszkowski wykorzystał znaczne środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa i ochrony zdrowia:

W gminie Żarki – wykonanie nakładki bitumicznej drogi powiatowej Biskupice-Zaborze-Przybynów oraz przebudowę drogi powiatowej Choroń-Przybynów-Wysoka Lelowska. 
W gminie Niegowa – przebudowa drogi powiatowej Niegowa-Kotowice-Włodowice; przebudowa drogi powiatowej Niegowa-Ogorzelnik (udział Gminy Niegowa w wys. 50%); Przebudowa chodnika w ciągu drogi Bliżyce-Sokolniki (udział Gminy Niegowa – 50%)
Gmina Poraj – przebudowa drogi Dębowiec-Choroń; budowa chodnika w ciągu drogi Poraj-Jastrząb (udział Gminy Poraj w wysokości 50%).
Ponadto Powiat Myszkowski przeznaczył środki w wysokości 1.290.018,31 w związku z pozyskaniem promes Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W drugim półroczu 2015 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie otrzymał z budżetu Powiatu Myszkowskiego dotację celową w wysokości 1,5 mln zł na Przebudowę starej części Szpitala – etap II – obejmującą Oddział Dziecięcy wraz z zakupem i montażem mebli. 

Ponadto Powiat może pochwalić się sprzedażą terenów inwestycyjnych na Polach Będuskich, która nadal jest w toku. Ale już dziś widać postępujące prace, prowadzone przez firmę Pureko, które buduje wielką halę produkcyjną. Dzięki intensywnym działaniom Zarządu Powiatu udało się pozyskać inwestorów, którzy w Myszkowie lokują swój biznes.
 
Są to wszystko działania, które zmieniają Powiat Myszkowski na lepsze i przyczyniają się do wyższej jakości życia naszych mieszkańców. A to przecież zaledwie wycinek. Zainteresowanych odsyłamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie można zapoznać się z pełną wersją sprawozdania finansowego za rok 2015.
 
Podczas głosowania doszło jednak do rozbieżności zdań. Radni opozycji, jak nakazuje opozycyjna tradycja, byli przeciwni i głosowali przeciw przyjęciu budżetu.
 
Wątpliwości opozycji wyrażał Wojciech Picheta, stwierdzając, że 2 mln zł powinny być przeznaczone na remont Oddziałów Ginekologii i Chirurgii. Wspomniał także o konieczności remontu dwóch wiaduktów w Kotowicach i Nieradzie, na które środki zostały zdjęte. 
 
Krytyczny był także Piotr Bańka, który uwypuklał brak decyzji w sprawie przyszłości Zespołu Szkół nr 2 na Będuszu, likwidację ZEAS-u w Starostwie Powiatowym, rozszerzenie dyżurów aptek na cały powiat, podczas gdy wcześniej dyżurowały wyłącznie apteki myszkowskie.
 
Starosta Dariusz Lasecki odnosząc się do radnych opozycji przywołał na wstępie fakt obniżenia kredytu z poziomu ok. 17 mln zł do 14 mln 950 tys. zł. 
Starosta wyjaśnił też, że obydwa wiadukty są dopuszczone do ruchu do końca 2017 roku. 
- Ze wstępnych kosztorysów wynika, że obydwa wiadukty są wyliczone na kwotę jeden - 1,5 mln zł i drugi - 1,6 mln zł netto. Nie mieliśmy tych pieniędzy w 2015 r., ale być może będziemy mieli w 2016 r. Jest tylko jeden program, w którym Powiat może ubiegać się o środki na remonty tych wiaduktów. Wy też, kiedy byliście Zarządem, mogliście się o to ubiegać. Dlaczego wtedy tego nie robiliście? My będziemy składać wnioski do końca lutego przyszłego roku do rezerwy rządowej. Można pozyskać środki w wysokości 50% kosztów - mówił Starosta Dariusz Lasecki.

abs2.jpg
Głosowanie nad uchwaleniem absolutorium dla Zarządu

W dalszej części wypowiedzi Starosta odniósł się do kwestii ZS nr 2 na Będuszu, podkreślając niemal zerowy brak naboru do tej szkoły. W tym roku zgłosił się zaledwie jeden uczeń.

W sprawie ZEAS-u Starosta wyjaśnił, że wcześniej pracowało w nim 13 osób, obecnie funkcję wykonują 2 osoby i realizacja zadań przebiega bez przeszkód.
- Wszystko zostaje rozliczane i jest w najlepszej kondycji. Przypomnę, że z tytułu likwidacji ZEAS-u zaoszczędzono w ubiegłym roku 183 tys. zł, a w roku bieżącym będzie to 590 tys. zaoszczędzonych pieniędzy - dodał Starosta.

W kontekście zarzutu o rozszerzenie dyżurów aptek na wszystkie jednostki w powiecie, Starosta wskazał na fakt, iż taki podział nakazują obowiązujące przepisy prawa i gdyby myszkowskie apteki chciały zaskarżyć uchwałę o tym, że inne nie pełnią dyżurów, wygrałyby każde rozstrzygnięcie sądowe. Zdaniem Starosty należało podejść do problemu w sposób solidarny i tak właśnie się stało.
Dziś wszystkie apteki w Powiecie naprzemiennie pełnią dyżury w weekendy i święta (informacja o aktualnych dyżurach znajduje się na stronie internetowej starostwa powiatowego).
 
Ponadto na sesji radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za ubiegły rok oraz na wyrażenie zgody o powierzeniu przez Województwo Śląskie prowadzenia przez Powiat Myszkowski zadania pn. „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drowi wojewódzkiej w Myszkowie i Żarkach”.
 

28

CZE

2016

35918

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

abs1_385983686.jpg

Zdjęcie: abs1_385983686.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.