Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 23 sierpnia 2017 roku
 
w sprawie : zwołania XLI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814 i poz. 1579 )
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 31 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00  XLI sesję Rady  Powiatu                                  w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z XXXIX sesji z dnia 27 lipca 2017roku i XL nadzwyczajnej sesji               z dnia 11 sierpnia 2017 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Analiza ekonomiczno – finansowa za I półrocze w SP ZOZ  w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/31/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/187/2016 Rady Powiatu w  Myszkowie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Myszkowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Poraj.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Żarki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017 – 2028.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Andrzej Jastrzębski 
 

25

SIE

2017

44677

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.