Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zaproszenie Rzeczoznawców Majątkowych do składania wniosków

Myszków, dnia 18.12.2018 r.
Nr GM.6812.3.2018


ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O WPIS NA LISTĘ BIEGŁYCH RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2019 ROK


Szanowni Państwo,
W imieniu Starosty Myszkowskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na Listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych zwaną dalej „listą biegłych rzeczoznawców majątkowych” wraz z wymaganymi dokumentami.

Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych o nieposzlakowanej opinii, spełniający następujące kryteria:
1)    posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 3 lat do dnia złożenia wniosku o wpis na listę;
2)    posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych,
3)    wykazują się należytym wykonaniem operatów szacunkowych (wycen nieruchomości)   dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę, w ilości co najmniej trzydziestu operatów  szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych.
Wymagane dokumenty:
1)    wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych wraz z
a)    oświadczeniem o akceptacji zapisów Regulaminu
b)    oświadczeniem o akceptacji i wyrażeniu zgody na ustalanie wynagrodzenia za czynności biegłego według Cennika
zawarte we wniosku o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
2)    ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
3)    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4)    aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej,
5)    dokumenty, referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej potwierdzające, że w okresie nie dłuższym niż 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawca majątkowy ( a nie firma)  wykonał prawidłowo i należycie łącznie nie mniej niż 30 ( trzydzieści ) operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, dla co najmniej 3 różnych celów , o których mowa w § 1 ust.2 Regulaminu.
Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów zgodnie z postanowieniami Regulaminu biegłych rzeczoznawców majątkowych, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 7/2018 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Myszkowskiego skutkuje wpisem na listę rzeczoznawców.

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest Cennik Starostwa Powiatowego w Myszkowie za sporządzenie przez biegłych operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Wnioski o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2019r.  do godz. 14:00 osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myszkowie (parter) lub przesłać drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Myszkowie Wydział Gospodarki Mieniem
ul. Pułaskiego nr 6, 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie „Wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2019 rok”  Za datę złożenia uważa się dzień wpływu wniosku do siedziby Starostwa Powiatowego w Myszkowie ( decyduje data wpływu do Starostwa ).
Złożenie wniosku po upływie wyznaczonego terminu skutkować będzie brakiem wpisu na listę.
Regulamin biegłych rzeczoznawców majątkowych, Cennik, Wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Z Zarządzeniem Nr 7/2018 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Myszkowskiego można zapoznać się na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego
w Myszkowie www.powiatmyszkowski.bip.net.pl ( zakładka Nieruchomości).

W przypadku wątpliwości i pytań, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 34 315-91-09 lub 34 315-91-76.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Mieniem
inż. Alicja Radosz
(pieczątka i podpis w aktach sprawy)
Załączniki:

1.    Regulamin
2.    Cennik
3.    Wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych
4.    Oświadczenie dot. zasad ochrony danych osobowych (RODO)

18

GRU

2018

27125

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.