Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zaproszenie Rzeczoznawców Majątkowych do składania wniosków

Myszków, dnia 18.12.2018 r.
Nr GM.6812.3.2018


ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O WPIS NA LISTĘ BIEGŁYCH RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2019 ROK


Szanowni Państwo,
W imieniu Starosty Myszkowskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na Listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych zwaną dalej „listą biegłych rzeczoznawców majątkowych” wraz z wymaganymi dokumentami.

Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych o nieposzlakowanej opinii, spełniający następujące kryteria:
1)    posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 3 lat do dnia złożenia wniosku o wpis na listę;
2)    posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych,
3)    wykazują się należytym wykonaniem operatów szacunkowych (wycen nieruchomości)   dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę, w ilości co najmniej trzydziestu operatów  szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych.
Wymagane dokumenty:
1)    wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych wraz z
a)    oświadczeniem o akceptacji zapisów Regulaminu
b)    oświadczeniem o akceptacji i wyrażeniu zgody na ustalanie wynagrodzenia za czynności biegłego według Cennika
zawarte we wniosku o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
2)    ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
3)    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4)    aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej,
5)    dokumenty, referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej potwierdzające, że w okresie nie dłuższym niż 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawca majątkowy ( a nie firma)  wykonał prawidłowo i należycie łącznie nie mniej niż 30 ( trzydzieści ) operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, dla co najmniej 3 różnych celów , o których mowa w § 1 ust.2 Regulaminu.
Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów zgodnie z postanowieniami Regulaminu biegłych rzeczoznawców majątkowych, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 7/2018 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Myszkowskiego skutkuje wpisem na listę rzeczoznawców.

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest Cennik Starostwa Powiatowego w Myszkowie za sporządzenie przez biegłych operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Wnioski o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2019r.  do godz. 14:00 osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myszkowie (parter) lub przesłać drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Myszkowie Wydział Gospodarki Mieniem
ul. Pułaskiego nr 6, 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie „Wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2019 rok”  Za datę złożenia uważa się dzień wpływu wniosku do siedziby Starostwa Powiatowego w Myszkowie ( decyduje data wpływu do Starostwa ).
Złożenie wniosku po upływie wyznaczonego terminu skutkować będzie brakiem wpisu na listę.
Regulamin biegłych rzeczoznawców majątkowych, Cennik, Wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Z Zarządzeniem Nr 7/2018 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Myszkowskiego można zapoznać się na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego
w Myszkowie www.powiatmyszkowski.bip.net.pl ( zakładka Nieruchomości).

W przypadku wątpliwości i pytań, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 34 315-91-09 lub 34 315-91-76.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Mieniem
inż. Alicja Radosz
(pieczątka i podpis w aktach sprawy)
Załączniki:

1.    Regulamin
2.    Cennik
3.    Wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych
4.    Oświadczenie dot. zasad ochrony danych osobowych (RODO)
Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
18
GRU
2018
27448
razy
czytano

1248/4321

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski