Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie : zwołania XLIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 30 grudnia 2021 roku o godz. 8.30 XLIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2022-2033.
6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2022 rok.
7. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa w sprawie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2022 rok.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
9. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa.
10. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
11. Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
13. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2022 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok i 2022 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  w Myszkowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w roku 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/287/2013 Rady Powiatu w Myszkowie  w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Powiatu w Myszkowie.
21. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Powiatu z dnia 25 listopada 2021 roku.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
24. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
Wojciech Picheta

20

GRU

2021

519

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.