Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie : zwołania LVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 24 listopada 2022 roku o godz. 10.00 LVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na lata 2023-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Myszkowskiego.
15. Podjęcie uchwały sprawie powołania Skarbnika Powiatu Myszkowskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/345/2022 Rady Powiatu  w Myszkowie z dnia 24 marca 2022 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
17. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu z dnia 27 października 2022 roku.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta

17

LIS

2022

505

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.