Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXXIII sesja Rady Powiatu w Myszkowie - już w najbliższy poniedziałek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 7 sierpnia 2009 roku

w sprawie : zwołania XXXIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 17 sierpnia 2009 roku o godz. 10.00 XXXIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 parter ) z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2008 roku .
7.Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu z działalności za rok 2008.
8.Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie skargi Wojewody Śląskiego dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/188/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 6 grudnia w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie w części określonej w § 1 ust 2, ust. 4 pkt 1, ust. 7 i ust.8 pkt 1 uchwały jako niezgodnej ze Statutem Powiatu Myszkowskiego.
9.Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Myszkowskiego do Programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS, finansowanego ze środków Unii Europejskiej na dwa lata szkolne 2009/2010 i 2010/211.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu z Funduszu Gruntów Rolnych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na realizację programu z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną".
13.Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Żarki prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji Dożynek Powiatowych.
15.Podjęcie uchwały sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w związku realizacją planowanych zadań inwestycyjnych Powiatu Myszkowskiego.
16.Podjęcie uchwały sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na 2009 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Myszkowskiego.
18.Wnioski i oświadczenia radnych.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Myszkowie

Janusz Jakubiec

15

SIE

2009

7705

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.