Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XV Sesja Rady Powiatu i posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 30 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu. Wśród omawianych spraw duże zainteresowanie wzbudziła informacja na temat przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie oraz sprawozdanie przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w naszym powiecie. W tym dniu również Zofia Jastrzębska uzyskała mandat radnej, a 5 nauczycieli z terenu powiatu otrzymało akt mianowania.

Po otwarciu Sesji i przyjęciu protokołu z dnia 8 sierpnia 2011 roku Starosta Myszkowski Wojciech Picheta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. W tym czasie Zarząd spotkał się trzy razy i w sumie podjął 6 uchwał: w sprawie wydania opinii i zgody na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w Myszkowie, w sprawie zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego tzw. „Pola Będuskie” oraz w sprawie powołania i ustalenia wynagrodzenia Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie. Na koniec Starosta Picheta zaprosił wszystkich zainteresowanych na Rowerowy Spacer Śladami Kamieni Milowych Myszkowa, który odbędzie się 11 września 2011 r. Trasa obejmować będzie długość około 20 km, a grupę poprowadzi przodownik turystyki kolarskiej PTTK dr Marian Kotarski. Chętnych spotykają się o godz. 9.45 na parkingu przed Miejskim Domem Kultury przy ul. 3 Maja róg ul. Kościelnej w Myszkowie. Swoją wypowiedź Starosta Powiatu uzupełnił podając informacje o rezygnacji Marcina Gawłowicza z funkcji Koordynatora projektu „Biznes Otwarty dla Wszystkich”. Umowa z dotychczasowym kierownikiem projektu zostanie rozwiązania z dn. 31 sierpnia 2011 r. W dniu 25 sierpnia br. ogłoszony został konkurs na stanowisko Koordynatora. W temacie projektu głos zabrał również radny Rafał Kępski, który zapytał Starostę Myszkowskiego o zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia. Pan Wojciech Picheta uspokoił obecnych informując, że projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W ostatnim czasie ogłoszone zostały konkursy na stanowiska niezbędne w dalszej części realizacji zadania. Z uwagi na brak chętnych, procedura uzupełniania wolnych miejsc pracy nadal trwa. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym. Do biura projektu wpłynęło około 170 wniosków osób bezrobotnych, zainteresowanych udziałem w projekcie. Po wyborze nowego Koordynatora, realizacja projektu ruszy zdecydowanie do przodu.

Radny Kępski zainteresowany był również kwestią wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W odpowiedzi Przewodniczący Marian Szczerbak poinformował, że inicjatywa zgłoszenia propozycji kandydata leży po stronie radnych i ich klubów. O odpowiedź na kolejne pytanie radnego Rafała Kępskiego dotyczącego willi Bauerertzów poproszona została Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem. Pani Alicja Radosz poinformowała, że do 18 sierpnia przysługiwało prawo pierwszeństwa zakupu nieruchomości jej spadkobiercom. W ostatnim dniu wpłynął wniosek od dwóch osób, które jednak nie złożyły pełnej dokumentacji. Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony, nieruchomość zostanie przekazana do sprzedaży w drodze przetargu.

Z pytaniem do obecnego na sali Dyrektora PZD w Myszkowie zwróciła się również Wiceprzewodnicząca Rady Dorota Kaim-Hagar. Sprawą wymagającą wyjaśnienia była zdaniem radnej gwarancja firmy wykonującej inwestycję na drodze w Winownie. Jezdnia uległa licznym uszkodzeniom i konieczna jest natychmiastowa naprawa. Dyrektor Pabian poinformował, iż ostatecznie wyznaczono wykonawcy termin usunięcia usterek do końca sierpnia. Do przedostatniego dnia miesiąca droga nadal nie została naprawiona. W przypadku braku działania ze strony wykonawcy, prace remontowe wykonane zostaną przez pracowników PZD we wrześniu, a ich koszt pokryje polisa zabezpieczająca środki finansowe na ten cel.

Po interpelacjach i zapytaniach radnych przyszła kolej na wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków. Do jej składu wybrani zostali: Jadwiga Skalec, Piotr Kołodziejczyk i Michał Trojakowski. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie wstąpienia Zofii Jastrzębskiej do Rady Powiatu. Radna zajęła w klubie PO miejsce odwołanego po prawomocnym wyroku skazującym byłego Starosty Leona Okraski. Po uroczystym ślubowaniu nowej członkini Rady Powiatu, był czas na gratulacje i życzenia ze strony Przewodniczącego Rady. Równie miłe słowa usłyszeli z ust Mariana Szczerbaka nauczyciele, którzy w dniu 18 lipca br. pomyślnie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Akty mianowania oraz kwiaty przedstawiciele Powiatu przekazali:
Jolancie Sosnowskiej (LO w Myszkowie)
Justynie Skowron (LO w Myszkowie)
Agnieszce Więckowskiej (ZS nr 1 w Myszkowie)
Marcinowi Bebelowi (ZS nr 1 w Myszkowie)
Damianowi Chachulskiemu (ZS w Żarkach)
Stopień nauczyciela mianowanego jest trzecim na drodze kariery zawodowej. Czwartym i ostatnim etapem jest stopień nauczyciela dyplomowanego.

W dalszej części obrad radni oraz zaproszeni goście wysłuchali informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2010 roku oraz w sprawie realizacji inwestycji pt. „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie. W sprawozdaniu Mariusza Ślęzańskiego z częstochowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska można było usłyszeć wiele niepokojących informacji. Stan powietrza atmosferycznego na naszym terenie jest stosunkowo najgorszy. Od kilku lat na terenie Myszkowa pracuje Stacja Monitoringu Powietrza, gdzie badane są najważniejsze zanieczyszczenia, tj. pyłem zawieszonym i benzenem. W zależności od rodzaju substancji dopuszczalne wskaźniki w 2010 r. zostały przekroczone kilkukrotnie. Około 25% zanieczyszczeń gazowych pochodzi niestety z gospodarstw domowych. Dodatkowo niepokojącą informacją jest fakt, że 32 tyś osób na terenie powiatu narażonych jest na przekroczenia zawartości pyłku powietrza. Jeśli chodzi o wody powierzchniowe, to w zeszłym roku badaniom poddano Wartę jedynie w jednym miejscu (Lgota) i na bardzo wąski zakres substancji. Część substancji przekroczyła dopuszczalne normy, jednak zadowalający jest zanik śladów eutrofizacji, czyli zanieczyszczania rzek poprzez ścieki bytowe. Znacznie lepsze wyniki otrzymywane są w analizie wód podziemnych naszego powiatu. Podsumowując Pan Ślęzański apelował do nauczycieli o przeprowadzanie w szkołach akcji uświadamiających najmłodszych o zagrożeniach związanych przede wszystkim z paleniem w piecach wszelkiego rodzaju materiałów szkodliwych dla środowiska. Akademie i happeningi mogą w dużym stopniu pomóc w kształtowaniu u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej.

Kolejną informacją, której wysłuchali obecni na Sesji słuchacze, było sprawozdanie ze stanu realizacji przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie. I etap inwestycji obejmował budowę pawilonu w zakresie stanu surowego zamkniętego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem. Etap ten zakończony został w 2009 r. i zamknął się kwotą ponad 3 mln zł brutto. Suma ta została pokryta z własnych środków SP ZOZ oraz środkami Starostwa Powiatowego w Myszkowie i Gmin Powiatu. Drugi etap obejmuje m.in. roboty wykończeniowe, instalacje wod-kan, co oraz instalacje wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, deszczowe i kanalizację gazów medycznych. Obecne zaangażowanie robót budowlanych i instalacyjnych jest na poziomie 85 %, a finansowych na poziomie 75%. W 2010 r. na rozbudowę Szpitala dotację przekazało Starostwo Powiatowego, Gmina Myszków i Gmina Koziegłowy. Część wydatków pokryta została również z środków własnych SP ZOZ. Po przetargach realizowane są zadania m.in. zaprojektowanie i wykonanie przebudowy rozdzielni NN na potrzeby istniejącej i nowej części budynku, wykonanie dróg, parkingów, placów manewrowych i chodników dla pieszych wokół nowego pawilonu. Aktualnie trwają przygotowania do przetargu na zakup wyposażenia medycznego. Po przedstawionej informacji Dyrektor Dyrka odpowiadał na pytania i wątpliwości radnych.

W dalszej części posiedzenia, realizowano kolejne punkty zgodnie z harmonogramem. W tym dniu podjęto uchwały m. in. w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2011 roku, w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, czy w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2011 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Zofia Jastrzębska po podjęciu uchwały przez radnych złożyła ślubowanie

Mianowani nauczyciele: Jolanta Sosnowska, Justyna Skowron, Agnieszce Więckowska, Marcin Bebel, Damian Chachulski (od lewej)

02

WRZ

2011

97971

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

30.08a_461824965.jpg

Zdjęcie: 30.08a_461824965.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.