Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie : zwołania XXI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z póŸn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 22 grudnia 2011 roku o godz. 9 00 XXI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocnoœci.
2. Przyjęcie protokołu z XX sesji z dnia 29 listopada 2011 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalnoœci Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie okreœlenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/129/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie okreœlenia zadań i wysokoœci Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011 ze œrodków rezerwy częœci oœwiatowej subwencji ogólnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2011 – 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2012 – 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2012.
a) Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetowo – Finansowej,
b) Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowo – Finansowej.
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
d) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e) Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
f) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
15. Wnioski i oœwiadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.

19

GRU

2011

9426

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.