Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu w Myszkowie

informuje o możliwości składania ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w 2011 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu p/n :
„Promocja zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu ”:
1)Powiatowy Turniej Piłki Nożnej na boiskach „Orlik” dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych,
2) Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych,
3) Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
4) Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
5) Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych,
6) Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2011 r. na w/w zadania
wynosi 6.000 zł / słownie: sześć tysięcy złotych/, po 1.000 na każde zadanie.
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono:
- w 2006r - kwotę 6.000 zł,
- w 2007r – kwotę 5.000 zł,
- w 2008r – kwotę 6.000 zł,
- w 2009r – kwotę 6.000 zł,
- w 2010r – kwotę 6.000 zł..
- w 2011r – kwotę 6.000 zł;

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Organizacje pozarządowe, fundacje lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Podmioty składające i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny spełniać następujące warunki:
- posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej mającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i możliwością ich rozliczania,
- złożyć w terminie poprawnie i w czytelny sposób wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujący efektywne, terminowe i oszczędne wykonywanie zadania,
- wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji zadania.
Termin i sposób składania ofert

Kompletne oferty, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ) wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22 marca 2012 r. do godziny 15.00 w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42- 300 Myszków lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek o treści: „Organizacje pozarządowe – Konkurs ofert 2012 na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej”.
Druki ofert można pobrać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych ( V piętro,pokój nr 501 ) oraz w wersji elektronicznej na stronie:
http://www.powiatmyszkowski.bip.net.pl/, zakładka: „Otwarte Konkursy Ofert”.

01

MAR

2012

30613

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.