Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie : zwołania XXXV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 25 stycznia 2013 roku o godz. 10 00 XXXV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji z dnia 28 grudnia 2012 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Grzegorza Filipeckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30.11.2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/128/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat w i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie gminy Myszków stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2013 w związku z realizacją projektów unijnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/208/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/209/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2013 – 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2013 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2013 rok.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zamknięcie obrad sesji.

22

STY

2013

78032

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.